ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

Main Article Content

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ดำเนินมาถึงปีที่ 10 เพื่อให้เกิดความทันสมัย จึงใช้ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (open journal system: OJS) เต็มรูปแบบตั้งแต่ฉบับที่ท่านถืออ่านเป็นต้นไป ทั้งผู้นิพนธ์ (author) และผู้ทรงคุณวุฒิ (reviewer) พิจารณาบทความ ในระบบการจัดการวารสารออนไลน์ทุกขั้นตอน บรรณาธิการเรื่องจะต้องส่งอีเมล์ถึงผู้นิพนธ์และผู้ทรง-คุณวุฒิเพื่อแจ้งความก้าวหน้าหรือข้อมูลที่ต้องดำเนินการอยู่เสมอ หากท่านไม่ได้รับกรุณาเช็คที่ junk mail หรือ spam mail หรือกลับเข้าไปดูในระบบที่สัญลักษณ์ Callouts จะมีข้อความที่ส่งไปทางอีเมล์ รวมถึงผลการพิจารณาบทความโดยสรุปในระบบ อีกเรื่องหนึ่งที่บรรณาธิการต้องแถลงให้ทราบคือ รูปแบบการจัดทำนิพนธ์ต้นฉบับมีการเปลี่ยนแปลง และมีแบบ (template) อยู่บนเว็บไซต์ของวารสาร รวมทั้งขั้นตอนในการดำเนินการทั้งหมดทั้งสำหรับผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความด้วย นอก-จากนี้การส่งบทความตีพิมพ์ที่พบปัญหาบ่อย ได้แก่ ผู้นิพนธ์ไม่ได้ใส่ชื่อผู้ร่วมวิจัยทุกคนในระบบ ไม่ได้แนบไฟล์บทความ หรือทำตามขั้นตอนไม่สมบูรณ์ ทำให้การดำเนินการพิจารณาบทความล่าช้า สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในวารสารฯ ของเรา คือ ท่านต้องส่งแบบโอนสิทธิ์การตีพิมพ์บทความ (copyright transfer) เป็นไฟล์แนบพร้อมกับการส่งบทความตีพิมพ์ตั้งแต่เริ่มต้น สิทธ์การตีพิมพ์บทความจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฯ เรียบร้อยแล้ว หากไม่ส่งแบบโอนสิทธิ์การตีพิมพ์บทความดังกล่าว ขออนุญาตไม่ดำเนินการในระบบต่อไป การตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ ล้วนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้วิจัยกับผู้อ่านหรือผู้ใช้ผลงานทางวิชาการนั้นทั้งสิ้น ด้วยเหตุดังกล่าว บทความอาจถูกนำไปใช้งานต่อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้อ่านหรือผู้ใช้บทความนั้น ทำให้เกิดจำนวนการอ้างอิงที่แตกต่างกัน เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงวิชาการ และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จึงทำให้ประเทศพัฒนาขึ้นตามลำดับ ประเทศไทยสนใจแต่นวัตกรรม ไม่ค่อยสนใจการจัดการเรียนรู้ที่ควรเป็นในแต่ละบริบท ทำให้ขาดความต่อเนื่องของความรู้ ขอให้กำลังใจผู้วิจัยทุกท่านที่ดำเนิน การวิจัยตามศาสตร์เพื่อพัฒนาบริบทต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ให้ประเทศไทยมีรากฐานการศึกษาและการวิจัยที่ยั่งยืนต่อไป วารสารฯ ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 3 เรื่อง วิทยา-ศาสตรศึกษา 6 เรื่อง บทความวิจัยการทดลองในชั้นเรียน 1 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสียสละเวลาในการประเมินบทความและให้ข้อเสนอแนะอันมีค่ายิ่งให้กับผู้นิพนธ์ กองบรรรณาธิการน้อมรับ คำติชมเพื่อความสมบูรณ์แห่งคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Most read articles by the same author(s)

> >>