การศึกษาความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Main Article Content

ปริณดา ลิมปานนท์ พรหมรัตน์

Abstract

A Study of Understanding of the Nature of Science and Nature of Science Instruction of Pre–service Teachers
 
Parinda Limpanont Promratana
 
รับบทความ: 15 กันยายน 2562; แก้ไขบทความ: 12 ตุลาคม 2562; ยอมรับตีพิมพ์: 15 ตุลาคม 2562
 
 
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ประเด็น และกระบวนการที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใช้ในการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 5 คน ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ผ่านรายวิชาด้านหลักสูตรและวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการสอน และการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่าก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิตส่วนใหญ่มีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ระดับเข้าใจผิวเผินและระดับเข้าใจบางส่วนและหลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตมีพัฒนาการความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นในบางประเด็น นิสิตสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ครบทุกด้านแต่ขาดรายละเอียดในการช่วยให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่ละด้านอย่างเป็นองค์รวม โดยประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่นิสิตสอน ได้แก่ วิทยาศาสตร์เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ วิธีการทดลองเป็นวิธีการหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถถูกนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของผู้คนในสังคม โดยพบว่าการกำหนดประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในการสอนขึ้นกับเนื้อหาตามแบบเรียน และนิสิตไม่ตระหนักถึงการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์หากไม่ได้รับการทบทวนความรู้และสะท้อนคิดอย่างเจาะจงโดยอาจารย์นิเทศก์ อย่างไรก็ตามนิสิตมีพัฒนาการในการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้งมากขึ้นในภาคการศึกษาที่ 2 และนิสิตใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
 
Abstract
This qualitative research aimed to explore pre–service teachers’ understanding of the nature of science (NOS), aspects of NOS and approaches they used to present NOS in their teaching practice. Participants were 5 pre–service teachers from a university. Their understanding of NOS and NOS teaching background were learned from courses related to science curriculum and science teaching method. The 1–year data collection conducted by gathering multiple data sources including questionnaire, lesson plans, classroom observations and interviews. The results showed that before the teaching practice, most pre–service teachers held naïve and partial views of NOS and some of their views improved after the teaching practice. Aspects of NOS they often taught were science is an attempt to explain natural phenomena, experiment is one way to do science, and scientific knowledge is useful for people in a society. It was found that NOS aspects presented in their classrooms relied on the science content written in textbooks. They were not aware of NOS aspects in their teaching unless recalling and specifically reflection of NOS aspects by their supervisor. However, pre–service teachers showed improvement in teaching NOS explicitly in the second semester and they tended to used varieties of teaching methods to teach NOS.
Keywords: Nature of science, Teaching practice, Preservice teachers

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Abd–El–Khalick, F., Myers, J. Y., Summers, R., Brunner, J., Waight, N., Wahbeh, N., Zeineddin, A. A., and Belarmino, J. (2017). A longitudinal analysis of the extent and manner of representations of nature of science in US high school biology and physics textbooks. Journal of Research in Science Teaching 54(1): 82–120.

Akerson, V. L., Morrison, J. A., and McDuffie, A. R. (2006). One course is not enough: Preservice elementary teachers’ retention of improved views of nature of science. Journal of Research in Science Teaching 43(2): 194–213.

American Association for the Advancement of Science [AAAS]. (1992). Science for All Americans. New York: Oxford University.

Clough, M. P. (2006). Learners’ responses to the demands of conceptual change: con-siderations for effective nature of science instruction. Science & Education 15(5): 463–494.

Demirdöğen, B., Hanuscin, D. L., Uzuntiryaki–Kondakci, E., & Köseoğlu, F. (2016). Development and nature of preservice chemistry teachers’ pedagogical content knowledge for nature of science. Research in Science Education 46(4): 575–612.

Faikhamta, C. (2013). The development of in–service science teachers’ understandings of and orientations to teaching the nature of science within a PCK–based NOS course. Research in Science Education 43(2): 847–869.

Ladachart, L.; Sutthakul, L.; Faikhamta, C. (2013). A Critical difference between the promotion of “Nature of Science” instruction outside and inside Thailand. Kasetsart Journal (Soc. Sci) 34: 269–282. (in Thai)

Lederman, N. G. (2007). Nature of Science: Past, Present; and Future. In Abell, S. K., and Lederman, N. G. (Eds.), Handbook of Research on Science Education (pp. 831–880). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Limpanont, P. (2004). A Study of the Nature of Science Instruction of Teachers According to Science Strand. Master of Education Thesis (Science Education). Bangkok: Chulalongkorn University.

Limpanont, P. (2011). A Development of the Integrated Nature of Science Curriculum to Enhance Student Understanding of the Nature of Science and Decision Making on Science–Based Di-lemmas. Doctor of Education Dissertation (Science Education). Bangkok: Srinakharinwirot University.