การศึกษาแหล่งพืชสมุนไพรในป่าพรุน้ำจืดของอุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา

Main Article Content

กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง
พรรณิภา วงค์ชัย
จุฬาลักษณ์ ลาเกิด

Abstract

A Study of Medicinal Plants Source in Freshwater Swamp Forest of Phu Sang National Park, Phayao Province
 
Krittawit Suk–ueng, Punnipa Wongchai and Juraraksana Lakerd
 
รับบทความ: 7 กันยายน 2562; แก้ไขบทความ: 8 พฤศจิกายน 2562; ยอมรับตีพิมพ์: 23 พฤศจิกายน 2562
 
 
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพืชสมุนไพรในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริเวณป่าพรุน้ำจืดในอุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีพื้นที่ 48.7 ไร่ โดยวางแปลงศึกษาชั่วคราว ขนาด 20×50 เมตร จำนวน 1 แปลง โดยแบ่งเป็น 10 แปลงศึกษา ขนาด 10×10 เมตร ผลจากการสำรวจพบพืชทั้งหมด 16 ชนิด ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 14 ชนิด ได้แก่ กะเจียน แคหิน คำมอกหลวง ตาเสือใหญ่ ทุ้งฟ้า ผ่าเสี้ยน มะคังแดง มะดะหลวง มะหวด โมกใหญ่ เม่าไข่ปลา สวอง หยีน้ำ และหว้า ดัชนีความหลากหลายชนิดพันธุ์ (Shannon–Wiener index) เท่ากับ 2.46 ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายชนิดพันธุ์น้อย และชนิดพันธุ์ที่มีค่าดัชนีความสำคัญสูงสุด (IVI) คือ ผ่าเสี้ยน (33.34) รองลงมา คือ สวอง (26.97) แคหิน (18.18) และมะหวด (14.59)
คำสำคัญ: พืชสมุนไพร  ป่าพรุน้ำจืด  อุทยานแห่งชาติภูซาง
 
 
Abstract
This study aimed to survey medicinal plants between July to August 2018 in the freshwater swamp forest (48.7 Rai) in Phu Sang National Park, Phayao province. Temporary plot (20×50 m) with 10 study plots (10×10 m) was created to survey medicinal plants. Sixteen species of plants were found in this plot. Of these 16 species, 14 species namely Hubera cerasoides, Stereospermum tetragonum, Gardenia sootepensis, Aphanamixis polystachya, Alstonia macrophylla, Vitex canescens, Dioecrescis erythroclada, Garcinia xanthochymus, Lepisanthes rubiginosa, Holarrhena pubescens, Antidesma ghaesembilla, Vitex limonifolia, Derris indica and Syzygium cumini were defined as medicinal plants. Shannon–Wiener index showed species diversity in low level (2.46). Vitex canescens had the highest importance index with the importance value of 33.3, followed by Vitex limonifolia (26.97), Stereospermum tetragonum (18.18) and Lepisanthes rubiginosa (14.59).
Keywords: Medicinal plants, Freshwater swamp forest, Phu Sang National Park

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Alder, D. and Synnot, T. J. (1992). Permanent Sample Plot Techniques for Mixed Tropical Forest. Oxford: Oxford Forestry Institute.

Chamchumroon, V., Suphuntee, N., Tetsana, N., Poopath, M. and Tanikkool, S. (2017). Threatened Plants in Thailand. Bangkok: Office of the Forest Herbarium, Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation.

Curtis, J. T., and McIntosh, R. P. (1950) The interrelations of certain analytic and synthetic phytosociological characters. Ecology 31: 434–455.

Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation. (2018). Phu Sang. Retrieved from http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php? PTA_CODE=1099, July 22, 2018.

Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation. (n.d.). Aphanamixis polystachya. Retrieved from http://www.dnp.go.th/Pattani_botany/, June 10, 2018.

Garder, S., Sidisunthorn, P., and Anusarnsunthorn, V. (2000). A Field Guide to Forest Trees of Northern Thailand. Bangkok: Kobfai Publishing Project.

Highland Research and Development Institute. (n.d.). Meliosma simplicifolia. Retrieved from https://eherb.hrdi.or.th/, July 3, 2019.

Jaitae, S. (2015). The Diversity, Utilization of Medicinal Plants and Conservation Cultural Ecology in Li Watershed, Lumphun Province. Chiang Mai: Chiang Mai Rajabhat University. (in Thai)

Jintham, S., Takonpakdee, P. and Atthisilpwet, C. (2015). The Study of herbal medicine diversity and local wisdom by parcipatory process in Dongbang community, Tambol Dongbang, Amphoe Mueang, Changwat Prachin Buri. Journal of Thai Interdisciplinary Research 10(3): 1–9. (in Thai)

Komutiban, O., and Suksamran, S. (2011). Xanthones from the Stem Bark of Garcinia Xanthochymus. Journal of Srinakharinwirot University (Journal of Science and technology) 3(6): 63–69. (in Thai)

Kudintra, U. (1998). Ecology: Fundamental Basics in Forestry. Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)

Marod, D. and Kudintra, U. (2009). Forest Ecology. Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)

Medthai. (2017a). Mok Luang. Retrieved from https://medthai.com/Mok Luang, July 3, 2019.

Medthai. (2017b). Kham Mok Luang. Retrieved from https://medthai.com/Kham Mok Luang, July 3, 2019.

Medthai. (2017c). Makang Daeng. Retrieved from https://medthai.com/Makang Daeng, July 3, 2019.

Pattanaseree, T., and Anantachoke, C. (2005). Herbal Plants in Swamp Areas in Narathiwat Province. Forest Management and Forest Products Research Office. Bangkok: Royal Forest Department. (in Thai)

Phu Sang National Park. (2018). Warm Water Pond. Payao: Phu Sang National Park.

Pichiensoonthorn, C., and Jeerawong, W. (2013). Thai Traditional Pharmacy Handbook Volume 2. Bangkok: Amarin. (in Thai)

Prommanut, P., Somprasong, W. and Thum-makajondach, M. (2014). Species diversity of edible mushrooms in Mae Sanam Silvicultural Research Station, Hod District, Chiang Mai Province. Khon Kaen Agriculture Journal 42(2): 339–344. (in Thai)

Protected Area Regional Office 16 Mae Sariang. (2015). Vitex limonifolia. Retrieved from http://www.fca16mr.com/webblog/blog.php?id=608, July 10, 2019.

QGIS Development Team. (2019). QGIS Geographic Information System. Retrieved from http://qgis.osgeo.org, July 22, 2019.

Rajamangala University of Technology Srivijaya. (2009). Botany follow in Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. Songkhla: Neopoint. (in Thai)

Sinworn, S., and Viriyawattana, N. (2014). The diversity of medicinal plants and utiliza-tion in Khoa Phra, Doembangnangbuat district, Suphanburi province. SDU Research Journal 7(1): 1–19. (in Thai)

Pooma, R., and Suddee, S. (2014). Thai Plant Names Tem Smitinand Revised Edition 2014. Bangkok: Office of the Forest Herbarium, Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation. (in Thai)

Subcharoen, P. (2006a). Herbal book in National Parks of Central Thailand. 2nd ed. Nonthaburi: Thai Traditional Medicine Textbook Development Center. (in Thai)

Subcharoen, P. (2006b). Herbal book in National Parks of Northern Thailand. Nonthaburi: Thai Traditional Medicine Textbook Development Center. (in Thai)

Subcharoen, P. (2006c). Herbal book in National Parks of Northeastern Thailand. Nonthaburi: Thai Traditional Medicine Text book Development Center. (in Thai)

Taoprasert, Y. (2006). Medical and Herbal Text book of Tai Yai Tribe (Shan). Chiang Rai: School of Traditional and Alternative Medicine. (in Thai)

The Botanical Garden Organization. (1995). Queen Sirikit Botanical Garden Volume 2. Bangkok: O.S. Printing House. (in Thai)

The Botanical Garden Organization. (1999). Tree in Garden. Bangkok: Professor Dr. Sanga Sappasri Foundation. (in Thai)

The Botanical Garden Organization. (2001). Queen Sirikit Botanical Garden Volume 5. 2nd ed. Chiang Mai: The Botanical Garden Organization. (in Thai)

The Botanical Garden Organization. (n.d.). Plant Databases. Retrieved from http://www.qsbg.org/Database/plantdb/mdp/medicinal-specimen.asp?id=321, July 10, 2019.