กองบรรณาธิการ

Main Article Content

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract

ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร)บรรณาธิการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศบรรณาธิการจัดการผู้่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำกองบรรณาธิการศาสตราจารย์ ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์ / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม / มหาวิทยาลัยมหาสารคามรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ลีกิจวัฒนะ / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังรองศาสตราจารย์ ดร.โสภณ บุญลือ / มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์ ดร.อภิเดช แสงดี / มหาวิทยาลัยมหาสารคามรองศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต /มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต เหมะวิบูลย์ /มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง / มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจำรัส / มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์  / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร /มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พรไตร / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวล / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนชา หมั่นภักดี / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอาจารย์ ดร.กานต์ยุพา จิตติวัฒนา / มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ / มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจารย์ ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์สถาพร วรรณธนวิจารณ์ / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คุณวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ / ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.สมบัติ คงวิทยา /กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีAssoc. Prof. Dr. Wee Tiong Seah / Melbourne Graduate School of Education, The University of Melbourne 234 Queensberry Street Victoria 3010, AustraliaDr. Bin Hong /China Institute of Medical Biotechnology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Taintanxili #1, Beijing 100050, ChinaDr. Vandna Rai / National Research Centre on Plant Biotechnology, Indian Agriculture Research Institute, New Delhi 110012, Indiaฝ่ายศิลป์และภาพนายสัญญา พาลุนฝ่ายจัดการและเลขานุการนางชลรดา สารทสมัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Most read articles by the same author(s)

> >>