Published: 2018-07-06

ปกหน้า

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ปกหน้า

กองบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ค-ง

รูปแบบการจัดทำนิพนธ์ต้นฉบับ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

จ-ช

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

สารบัญ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ปกหลัง

การศึกษาคุณสมบัติปอซโซลานของเถ้าถ่านหินบิทูมินัส

ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์, สรัณกร เหมะวิบูลย์, สายรุ้ง อวยพรกชกร

169-176

การสะสมของโครเมียมในไผ่ที่เติบโตในภาวะที่มีโลหะหนัก

จิตติพร วุฒิรัตนรักษ์, สายรุ้ง อวยพรกชกร

177-187

การสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ชนิดใหม่ประเภท Schiff base สำหรับการวิเคราะห์คอปเปอร์ (II) ไอออน

ปราณ อัศวพลไพศาล, ภูมิรัตน์ นุสุวรรณ, แพน ทองเรือง, มะยูโซ๊ะ กูโน, เข้ม พุ่มสะอาด, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ

188-199