ผลของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มีต่อความสามารถในการออกแบบและการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบที่เน้นการเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตมหาบัณฑิตคณะครุศาสตร์

Main Article Content

ปริณดา ลิมปานนท์ พรหมรัตน์
พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์

Abstract

Effects of Lesson Study on M.Ed. Students’ Ability in Designing and Teaching Inquiry–Based Science Process Skills Instruction
 
Parinda Limpanont Promratana and Pornthep Chantraukrit
 
รับบทความ: 3 พฤษภาคม 2561; แก้ไขบทความ: 29 สิงหาคม 2561; ยอมรับตีพิมพ์: 19 ตุลาคม 2561
 
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มีต่อความ สามารถของนิสิตมหาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบที่เน้นการเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายการวิจัยเป็นนิสิตที่ไม่ได้จบวุฒิครูในระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสังเกตการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และการเขียนสะท้อนคิด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า หลังการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน นิสิตมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบในระดับดี – ดีมาก และมีความสามารถในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบในระดับดี – ดีมาก โดยนิสิตให้ความเห็นว่าการพัฒนาบทเรียนร่วมกันช่วยให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการสังเกตและการเรียนรู้จากตัวอย่างการปฏิบัติงานของเพื่อน และช่วยให้เกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้
คำสำคัญ: การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
 
Abstract
The objectives of this research were to investigate effects of Lesson study (LS) on M.Ed. students’ ability in designing and teaching inquiry–based science process skills instruction. The participants were 8 non–B.Ed. student teachers who enrolled in the Master of Education Program in Science Education. The research instruments were ability in designing lesson plan evaluation form, classroom observation form and students’ reflective logs. The data were analyzed by using arithmetic mean and content analysis. The results showed that the students’ ability in designing inquiry–based science process skills instruction was at good and very good levels. The students’ inquiry–based teaching performances were at good and very good levels. They also reflected that Lesson study benefited their learning in designing and teaching inquiry–based science process skills instruction by providing them opportunity to observe their peers and enhancing their teaching confidence.
Keywords: Lesson study, Science process skills, Inquiry–based teaching

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Burroughs, E. A., and Luebeck, J. L. (2010). Preservice teachers in mathematics lesson study. The Mathematics Enthusiast 7(2): 391–400.

Dachakupt, P., and Yindeesuk, P. (2005). Methodology of Teaching General Science. Bangkok: Institute of Academic Development. (in Thai)

Dachakupt, P., and Yindeesuk, P. (2018). Collaborative Active Learning and PLC for Learning Development. Bangkok: Institute of Academic Development. (in Thai)

Faculty of Education Chulalongkorn University. (2015). Handbook of Professional Experience Training. Bangkok: CU Print. (in Thai)

Institute for the Promotion of Teaching Sci-ence and Technology. (2013). Handbook for the Future Science Curriculum (Mathayomsuksa 1). Retrieved from http://www.ipst.ac.th/files/curriculum2556/ManualScienceM1.pdf, May 1, 2018. (in Thai)

Lewis, C. (2000). Lesson Study: The Core of Japanese Professional Development. Invited address to the SIG on Research in Mathematics Education, AERA: New Orleans.

Lewis, C., Perry, R., and Hurd, J. (2004). A deeper look at lesson study. Educational Leadership 61(5): 8–22.

Marble, S. (2007). Inquiring into teaching: Lesson study in elementary science methods. Journal of Science Teacher Education 18(6): 935–953.

National Research council. (1996). National Science Education Standards. Washington DC: National Academies.

Roadrangka, V., and Srisukwatananan, P. (2002). Problems in professional exper-ience training of student teachers in science education, Faculty of Education, Kasetsart University. Kasetsart Journal: Social Sciences 42(2): 104–117. (in Thai)

Triwaranyu, C. (2007). Development of Elementary School Teachers’ Instructional Capacity through Lesson Study Approach. Doctor of Philosophy Dissertation in Curriculum and Instruction. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Yakar, Z., and Turgut, D. (2017). Effectiveness of lesson study approach on preservice science teachers’ beliefs. Inter-national Education Studies 10(6): 36–43.

Zhou, G., Xu, J., and Martinovic, D. (2017). Developing pre-service teachers' capacity in teaching science with technology through microteaching lesson study approach. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education 13(1): 85–103.