การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัยเสริมด้วยวิธีการแก้ปัญหาของ Wheatley เพื่อเสริมสร้างมโนมติเสียงและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีการนำตนเองในการเรียนรู้ต่างกัน

Main Article Content

รัตน์จาณี อรัญเพิ่ม
พงษ์พันธุ์ ศรีต้นวงศ์
ภากร ไทยพิทักษ์
พัดตาวัน นาใจแก้ว

Abstract

Development of Learning Activities Based on Inductive Teaching Model Supplemented with Wheatle’s PCLM process for Enhancing Concepts of Sound and Critical Thinking Abilities of Grade–11 Students with Different Kinds of Self–Directed Learning
 
Ratjanee Arunperm, Phongbandhu Sritonwong, Pakorn Thaipituk and Pattawan Narjaikaew
 
รับบทความ: 24 มกราคม 2561; แก้ไขบทความ: 28 พฤษภาคม 2561; ยอมรับตีพิมพ์: 17 กรกฎาคม 2561
 
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยเสริมด้วยวิธีการสอนแบบแก้ปัญหาของ Wheatley และ (2) ศึกษาและเปรียบเทียบมโนมติเสียงและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีการนำตนเองในการเรียนรู้ต่างกัน การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงแบบวงจรตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1988) โดยแบ่งเป็น 3 วงจรปฏิบัติการ แต่ละวงจรปฏิบัติการประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วงจรละ 3 แผน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 28 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยเสริมด้วยวิธีการสอนแบบแก้ปัญหาของ Wheatley จำนวน 9 แผน (2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผล ได้แก่ แบบบันทึกหลังสอน แบบสังเกตการสอน แบบสัมภาษณ์นักเรียน และ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดมโนมติเสียงแบบตัวเลือก 2 ลำดับขั้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ของ Costu et al. (2012) แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัดการนำตนเองในการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียว และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิธีการสอนแบบอุปนัยเสริมด้วยวิธีการสอนแบบแก้ปัญหาของ Wheatley ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นเสนอตัวอย่าง ขั้นเปรียบเทียบ ขั้นสรุป และขั้นนำไปใช้ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากการสะท้อนผลจากการปฏิบัติการของวงจรที่ 1 มาปรับกิจกรรมสำหรับการปฏิบัติการในวงจรที่ 2 คือ ลดจำนวนกิจกรรมบางส่วนออกในขั้นที่ 2 เพื่อลดเวลา และขั้นที่ 3 ลดการนำเสนอผลการทำกิจกรรม ขั้นที่ 5 ลดจำนวนสถานการณ์แบบฝึกหัด และมอบหมายให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาล่วงหน้าในเบื้องต้นก่อนในวงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 (2) นักเรียนมีมโนมติเสียงหลังเรียน (เฉลี่ย = 28.32) สูงกว่าก่อนเรียน (เฉลี่ย = 7.71) โดยหลังเรียนนักเรียนมีความเข้าใจมโนมติเสียงที่ความเข้าใจสมบูรณ์ (SU) และความเข้าใจบางส่วน (PU) เพิ่มขึ้น และมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน (SM) และไม่เข้าใจ (NU) ลดลงกว่าก่อนเรียน และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียวของคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่มีการนำตนเองในการเรียนรู้ต่างกัน (สูง–ต่ำ) มีมโนมติเสียงและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
คำสำคัญ: มโนมติเสียง  วิธีการสอนแบบอุปนัย  วิธีการสอนแบบแก้ปัญหาของ Wheatley (PCLM)  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ,ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การนำตนเองในการเรียนรู้
 
Abstract
The purposes of this research were to (1) develop learning activities base on inductive instructional model supplemented with Wheatley’s teaching method, and (2) study and of sound concept and critical thinking abilities of grade–11 students with different kinds of self–directed learning. The study was conducted based on Kemmis and McTaggart’s action research (1998) consisted of 3 experimental cycles, which each cycle consisted of 3 instructional plans. The samples were 28 grade–11 students in a classroom selected by cluster random sampling. The research instruments were 9 lesson plans based on the on inductive teaching model supplemented with Wheatley’s PCLM process, post lesson reports, classroom observation forms, interview forms, a two–tier diagnostic test, a critical thinking ability test, and a self–directed test. The student responses to each two–tier test item were categorized according to Costu et al. criteria (2012). The quantitative data were analyzed by using mean, percentage, standard deviation and one–way MANOVA. In addition, content analysis was used for qualitative data. The research found that: (1) The development of inductive teaching model supplemented with Wheatley’s PCLM process composed of 5 steps: Preparation, Presentation, Comparison, Generalization and Application. Reflective practice from the 1st cycle had been considered to make practice changes in the 2nd cycle and the 3rd cycle that some activities in step 2 and step 3 were removed. In step 5, few problem–solving exercises were removed and students were assigned to read the text before class. (2) The students had understanding of sound concepts after learning (mean = 28.32) higher than before learning (mean = 7.71). They showed an increase in sound understanding (SU) and partial understanding (PU) of sound concepts; whereas; they showed a decreased in the specific misconception (SM) and no understanding (NU). A One–way MANOVA result revealed that students with different kinds of self–directed learning had no difference of the posttest mean scores on sound concepts and critical thinking ability in the significance level of 0.05.
Keywords: Sound concept, Inductive teaching model, Wheatley’s PCLM process, Action research, Critical thinking ability, Self-directed learning

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2014). Learning Activities with Scientific Inquiry. Bangkok: Aksornthai. (in Thai)

Butwiset, T. (2012). The Development of Concept and Achievement in Electrochemistry for Grade 11 Students by Using Problem Centered Learning Model. Master’s Thesis in Science Education. Khon Kaen: Faculty of Education, Khon Kaen University. (in Thai)

Chanprasert, K. (2011). Development of a self–directed learning readiness scale for health science students. Suthiparithat Journal 27(82): 23–39. (in Thai)

Costu, B., Ayas, A., and Niaz, M. (2012). Investigating the effectiveness of a POE–based teaching activity on students’ understanding of condensation. Instruction Science 40: 47–67.

Dudovskiy, J. (2011). Research Methodology. Retrieved from http://research-methodology.net/aboutus, March 22, 2015.

Guglielmino, L. M. (1977). Development of the self–directed learning readiness scale. Unpublished doctoral dissertation, University of Georgia. Dissertation Abstracts Inter-national 38(11a): 64-67.

Khammol, S., and Khammol, O. (2004). 21 Learning Management Method for Develop the Thinking Process. Bangkok: Pappim. (in Thai)

Liu, Y. L. (2014).The integration of technology and aesthetics when student teachers undertake blended learning in adolescent psychology: An interdisciplinary approach. Educational Research and Reviews 9(20): 1002–1012.

Ministry of Education. (2008). Key Performance Indicators of Science according the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. Bangkok: Agricultural Federation of Thailand.

Narjaikaew, P., and Jeeravipoonvarn, V. (2014). Using inquiry–based learning supplemented with predict–observe–explain and analogy teaching strategies enhancing electric DC circuit conceptions of elementary school teachers. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 5(1): 1–10. (in Thai)

Piaget, J. (1969). The Origins of Intelligence in Children. New York: W.W. Norton.

Srisen, S. (2012). The Effects of Student Teams Teaching Achievement Division Supple-mented with Inductive Method on Achievement and Mathematical Reasoning Abilities of Mathayomsuksa 6 Students. Master’s Thesis in Curriculum and Instruction. Udonthani: Faculty of Education, Udonthani Rajabhat University. (in Thai)

Srithatpittayakom School. (2013). The Evaluation Course Academic Year 2012. Udonthani: Srithatpittayakom School. (in Thai)

Srithatpittayakom School. (2014). The Evaluation Course Academic Year 2013. Udonthani: Srithatpittayakom School. (in Thai)

Suksringam, P. (1996). Constructivist and science teaching. Journal of Mahasarakham University 14(1): 32–33. (in Thai)

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2005). Published Expand Result and Training Documentation about Leaning and Teaching Inquiry (5Es) Model. Bangkok: Khurusapaladpao. (in Thai)

The secondary Education Service Area Office 20. (2013). Ordinary National Education Test Report Academic Year 2013. Udonthani: Promotion of Education Provision. (in Thai)

Tipjoi, W., and Narjaikaew, P. (2013). The effect of short–course training program on scientific concepts of the primary school non–science teacher. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 4(2): 143– 156. (in Thai)

Wongvanish, S. (2001). Classroom Action Research. 7th ed. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Worthen, B. R. (1968). Discovery and expository task presentation in mathematics. Journal of Educational Psychology 59: 68–70.

Yang, G. F., and Jiang, X. Y. (2014). Self–directed learning readiness and nursing competency among undergraduate nursing students in Fujian province of China. International Journal of Nursing Sciences 1(3): 255–259.

Yangsom, B. (2011). The Effects of Using 5E Learning Cycle with PCLM of Wheatley Instructional Model on Problem Solving Thinking Ability and Science Achievement of Prathomsuksa 4 Students. Master’s Thesis in Curriculum and Instruction. Udonthani: Faculty of Education, Udonthani Rajabhat University. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)