การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสด้วยกิจกรรมการลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์

Main Article Content

สุภาพร พรไตร
ชนันธร อุดมศิลป์

Abstract

Development of Learning Achievement in Topic of Meiotic Cell Division Using a Science Inquiry-Based Hands-on Activity
 
Supaporn Porntrai and Chanantorn Udomsin
 
รับบทความ: 6 มิถุนายน 2561; แก้ไขบทความ: 30 กรกฎาคม 2561; ยอมรับตีพิมพ์: 18 สิงหาคม 2561
 
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ (E1/E2) และประสิทธิผล (E.I.) ของกิจกรรมการลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์เรื่องไมโอซิส วิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน และตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน เก็บข้อมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 9 ข้อ และใบงาน กิจกรรมการลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์นี้ใช้เวลา 150 นาที และประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ นักเรียนจดจ่อกับคำถามที่จะนำไปสู่การสืบเสาะ นักเรียนเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเป็นหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับคำถาม นักเรียนสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์จากประจักษ์พยานที่ค้นพบ นักเรียนเชื่อมโยงคำอธิบายไปยังองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และนักเรียนสื่อสารและโต้แย้งแสดงเหตุผลสนับสนุนผลการค้นพบของตนเอง ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมนี้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.23/80.99 และ 81.14/80.22 ในห้องเรียนที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.70 ในทั้งสองห้องเรียน นักเรียนห้องเรียนที่ 1 สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนจากระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (25.73) ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระดับดีเยี่ยม (80.99) (t = 21.26, p = .00) ในขณะที่นักเรียนห้องเรียนที่ 2 สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนจากระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (24.93) ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระดับดีเยี่ยม (80.22) (t = 21.36, p = .00) และความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนเท่ากับร้อยละ 73.58 และร้อยละ 72.68 ในห้องเรียนที่ 1 และ 2 ตามลำดับ จัดเป็นความก้าวหน้าในระดับสูง
คำสำคัญ: ไมโอซิส  การแบ่งเซลล์  การสืบเสาะวิทยาศาสตร์  กิจกรรมการลงมือปฏิบัติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
Abstract
This research aimed to investigate the efficiency (E1/E2) and effectiveness (E.I.) of the science inquiry–based hands–on activity in meiosis topic, analyze and compare students’ pre– and post–learning achievement, and investigate students’ learning progression. Research metho-dology comprised developing learning activity and achievement test, and implementing to the samples which were 2 classrooms of grade–10 students. Data were collected from pre– and post–achievement test which was 9 items of 4 multiple choices test, and work sheets. This science inquiry–based hands–on activity was 150 minutes long and comprised 5 steps: learner engaged in scientifically oriented questions, learner gave priority to evidence in responding to question, learner formulated explanations from evidence, learner connected explanations to scientific knowledge, and learner communicated and justified explanation. The results showed that the efficiencies of this activity were 81.23/80.99 and 81.14/80.22 in the 1st and 2nd classroom, res-pectively, in addition, the effectiveness was 0.7 in both classrooms, and students in the 1st classroom were able to improve their pre-learning achievement from a low level (25.73%) to be an excellent level for post–learning achievement (80.99%) (t = 21.26, p = .00). In addition, students in the 2nd classroom were able to improve their pre–learning achievement from a low level (24.93%) to be an excellent level for post–learning achievement (80.22%) (t = 21.36, p = .00), and students’ learning progression were 73.58% and 72.68% in the 1st and 2nd classroom, respectively, categorized as a high gain level.
Keywords: Meiosis, Cell division, Science inquiry, Hands–on activity, Academic achievement

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Bell, R. L., Smetana, L. and Binns, I. (2005). Simplifying inquiry instruction. The Science Teacher 72: 30–33.

Boomer, S. M., and Latham, K. L. (2011). Manipulatives–based laboratory for majors biology a hands–on approach to understanding respiration and Photosynthesis. Journal of Microbiology and Biology Education 12(2): 127–134.

Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Scotter, P. V., Powel, J. C., Westbrook, A., and Landes, N. (2006). The BSCS 5E Instructional Model: Origins and Effectiveness. A Report Prepared for the Office of Science Education National Institute of Health.

Clark, D. C., and Mathis, P. M. (2000). Modeling mitosis and meiosis: A problem–solving activity. The American Biology Teacher 62(3): 204–206.

Dikmenli, M. (2010). Misconceptions of cell division held by student teachers in biology: A drawing analysis. Scientific Research and Essay 5(2): 235-247.

Dunlap, D., and Patrick, P. (2012). The beads of translation: Using beads to translate mRNA into a polypeptide bracelet. The American Biology Teacher 74(4): 262–265.

Farrar, L., and Barnhart, K. (2011). Chromosomenoodles: Jump into the gene pool using pool noodles to model chromosome in the biology classroom. The Science Teacher 78(5): 34–39.

Güneş, M. A., and Çelikler, D. (2010). The investigation of effects of modelling and computer assisted instruction on academic achievement. The International Journal of Educational Researchers 1(1): 20–27.

Hake, R. R. (1998). Interactive–engagement versus traditional methods: A six–thousand–student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physics 66(1): 64–74.

Kelly, K., Irene, H., Kit-Tai, H., and Eva, L. (2014). Integrating direct and inquiry–based instruction in the teaching of critical thinking: an intervention study. Instructional Science 42(2): 251–269.

Kreiser, B., and Hairston, R. (2007). Dance of the chromosomes: A kinetic learning app-roach to Mitosis and Meiosis. Bioscene 33(1): 6–10.

Lewis, J., Leach, J., Wood, R. (2000). Chromosomes: The missing link – young people’s understanding of mitosis, meiosis and fertilization. Journal of Biological Education 34(4): 189–199.

Lewis, J., and Kattmann, U. (2004). Traits, genes, particles and information: Re–visiting students’ understandings of genetics. Inter-national Journal of Science Education 26: 195–206.

Luo, P. (2012). Creating a double–spring model to teaching chromosome movement during mitosis and meiosis. The American Bio-logy Teacher 74(4): 266–269.

McDonald, G. (2012). Teaching critical and analytical thinking in high school biology. The American Biology Teacher 74(3): 178–181.

Ministry of Education. (2014). Guideline for Measurement and Evaluation of Learning Based on Core Curriculum Basic Education 2008. Bangkok: Agricultural Co-operative Printing Demonstrations of Thailand.

Nakthong, U., Anuntasethakul, T. A., and Yutakom, N. (2007). Student conceptions on cells and cell processes in grade 10. Kasetsart Journal (Social Sciences) 28(1): 1–10. (in Thai)

National Research Council [NRC]. (2000). Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning. Washington, DC: National Academy.

Phochaiyarach, S., and Porntrai, S. (2015). Enhancing analytical thinking abilities using science inquiry approach. Journal of Research on Science, Technology and Environment for Learning 6(1): 46–56. (in Thai)

Pitiporntapin, S., and Sritha, S. (2012). The outcomes of biology learning management in the topic of cell division with creating clay animation–stop Motion by 10th grade students. Kasetsart Journal (Social Science) 33: 397–409. (in Thai)

Porntrai, S. (2014). A simple and inexpensive model for use in learning cell division and cytogenetics. Journal of Research on Science, Technology and Environment for Learning 5(1): 109–116. (in Thai)

Porntrai, S. (2015). Learning cell cycle and mitosis by science inquiry: An active way to increase academic achievement and knowledge retention. Journal of Research on Science, Technology and Environment for Learning 6(2): 175–187. (in Thai)

Prasarnned, P., and Sumranwanich, S. (2013). Grade 10 student’ mental representation about cell division through slowmation. Journal of Education Graduate Studies Research 8(2): 91–98. (in Thai)

Prasertsan, S. (2012). Research–Based Project: New Learning Process for Thai Education. Bangkok: Thailand Research Fund. (in Thai)

Promwong, C. (2013). Developmental Testing of Media or Teaching Package’s Efficiency. Silpakorn Educational Research Journal 5(1): 7–20. (in Thai)

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology [IPST]. (2011). Biology I Guide Book for Teacher. Bangkok: Agricultural Cooperative Printing Demonstrations of Thailand.

Scherer, Y. D. (2014). The cell cycle: An activity using paper plates to represent time spent in phases of the cell cycle. The American Biology teacher 76(7): 478–479.

Smith, M. U. (1991). Teaching cell division: Student difficulties and teaching recommendations. Journal of College Science Teaching 21(1): 28–33.

Wekesa, D. W., Wekesa, E. W., and Amadalo, M. M. (2013). A computer mediated simulation module for teaching cell division in secondary school biology. International Journal of Educational Research and Development 2(5): 114–130.

Most read articles by the same author(s)