การใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เสริมด้วยวิธีการสอนแบบทำนาย–สังเกต–อธิบายและการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยต่อมโนมติเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

Main Article Content

พัดตาวัน นาใจแก้ว
วรัญญา จีระวิพูลวรรณ

Abstract

Using Inquiry-based Learning Supplemented with Predict-Observe-Explain and Analogy Teaching Strategies Enhancing Electric DC Circuit Conceptions of Elementary School Teachers
 
Pattawan Narjaikaewand Varanya Jeeravipoonvarn
 
รับบทความ: 10 เมษายน 2557; ยอมรับตีพิมพ์: 23 พฤษภาคม 2557
 
 
บทดัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เสริมด้วยวิธีการสอนแบบทำนาย–สังเกต–อธิบายและการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยต่อมโนมติเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือครูที่สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 คน ที่อาสาเข้าร่วมกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2556 การจัดกิจกรรมประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ (1) ทำนายความสว่างของหลอดไฟในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นรายบุคคล (2) แลกเปลี่ยนและอภิปรายผลการทำนายกับเพื่อน (3) สังเกตความสว่างของหลอดไฟและบันทึกค่ากระแสและความต่างศักย์ในวงจร (4)อธิบายผลการค้นพบ (5) ทำนายความสว่างของหลอดไฟที่ต่อในวงจรแบบผสมผสานแล้วสังเกตและอภิปรายผลอีกครั้ง (6) เปรียบเทียบการไหลของกระแสไฟฟ้ากับการไหลของลูกบอล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและทดสอบไคสแควร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูที่สอนตรงวุฒิกับไม่ตรงวุฒิหรือครูที่มีประสบการณ์สอนมากหรือน้อยมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงไม่แตกต่างกัน มโนมติที่คลาดเคลื่อนของครูก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า การใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เสริมด้วยวิธีการสอนแบบทำนาย–สังเกต–อธิบายและการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยช่วยทำให้ครูมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงลดลง
คำสำคัญ: การเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้  การทำนาย–สังเกต–อธิบาย  มโนมติเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 
Abstract
This research aimed to study the effect of the inquiry-based learningmodel supplemented with Predict–Observe–Explain(POE) and Analogy teaching strategies for enhancing electric DC circuitcon ceptions of elementary school teachers. Thirty elementary school teachers in Udon Thani province participatedin this study in August, 2013. The activity using of the inquiry-based learning model supplemented with Predict‑Observe‑Explain(POE) and analogy teaching strategies consisted of 6 steps: (1) Predict the brightness of bulbs individually, (2) Share and discuss predicted answers with peers, (3) Observe the brightness of bulbs in hands-on experiments, (4) Explain and summarize the findings, (5) Predictand observe the brightness of bulbs in a new situation, and (6) Compare the flow of electricity in wires andbulbs with rolling balls down inclined planes. The data were analyzed using descriptive statistics and chi-square test. The results showed that there was no difference in the alternative conception of science and non-science, experienced and inexperienced teachers. The proportion of alternative conceptions before and after the intervention is statistically significantly different at a significance level of .05. This indicated changes between post-test and pre-test responses.These findings suggest that using inquiry-based learning model supplemented with POE and analogy teaching strategies can be used to decrease alternative conceptions of the electric DC circuits.
Keywords: Analogy, Inquiry-based Learning, Predict-Observe-Explain, Conceptions of Electric DC Circuits

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

ชาตรี ฝ่ายคำตา. (2553). เอกสารประกอบการสอนวิชาวิธีสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

บัญญัติ ชำนาญกิจ. (2542). กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์. นครสวรรค์: คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์.

Aubusson, P. J., and Fogwill, S. (2006). Roleplay as analogical modelling in science. In Aubusson, P., Harrison, A., and Ritchie, S. (Eds.), Metaphor and analogy in science education (pp. 91-102). Dordrecht: Springer.

Anderson, B., and Bach, F. (2005). On designing and evaluating teaching sequences taking geometrical optics as an example. Science Education 89(2): 196-218.

Bagno, E., Eylon, B.-S., and Ganiel, U. (2000). From fragmented knowledge to a knowledge structure: Linking the domains of mechanics and electromagnetism. American Journal of Physics 68(7): S16-S26.

Bybee, G. (1997). Achieving science literacy: From purposes to practices. Portsmouth: Heinemann.

Clement, J. (1982). Students’ preconceptions in intro-ductory mechanics. American Journal of Physics 50(1): 66-71.

Duit, R. (1991). On the role of analogies and metaphors in learning science. Science Education 75: 649-672.

Engelhardt, P. V., and Beichner, R. J. (2004). Teachers’ understanding of direct current resistive electrical circuits. American Journal of Physics 72(1): 98-115.

Hammer, D. (2000). Student resources for learning introductory physics. American Journal of Physics, Physics Education Research Supplement 68(S1): S52-S59.

Kala, N., Yaman, F., and Ayas, A. (2013). The Effectiveness of predict–observe–explain technique in probing students’ understanding about acid–base chemistry: A case for the concepts of pH, pOH, and strength. International Journal of Science and Mathematics 11(3): 555-574.

Kearney, M., Treagust, D., Shelley, Y., and Zadnik, M. (2001). Student and teacher perception of the use of multimedia supported predict–observe–explain task to probe understanding. Research in Science Teaching 31: 539–615.

Kibirige,I., Osodo, J., and Tlala, K.M. (2014). The effect of predict–observe–explain strategy on learners’ misconceptions about dissolved salts. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy 5(4): 300-310.

Loughran, J., Berry, A., and Mulhall, P., (2006). Understanding and Developing Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge. The Netherlands: Sense Publication.

Odom, A. L., and Kelly, P. V. (2001). Integrating concept mapping and the learning cycle to teach diffusion and osmosis concepts to high school biology students. Science Education 85: 615-635.

Pfundt, H., and Duit, R. (1991). Bibliography. Students’ alternative frameworks and science education. 3rd ed. Kiel, Germany: Institute for Science Education at the University of Kiel.

Shaffer, P. S., and McDermott, L. C. (1992). Research as a guide for curriculum development: An example from introductory electricity. Part II: Design of instructional strategies. American Journal of Physics 60(11): 1003-1013.

Shipstone, D. M. (1988). A study of teachers' understanding of electricity in five European countries. International Journal of Science Education 10(3): 303-316.

Wandersee, J. H., Mintzes., J. J., and Novak, J. D. 1994. Learning: Research on alternative conceptions. In Gabel, D. (Ed.), Handbook of Re-search in Science Teaching and Learning (pp. 177-210). National Science Teachers Association: MacMillan.

Wolf, S. J., and Frase,r B.J., (2008). Learning environment, attitudes and achievement among middle-school science students using inquiry-based laboratory activities. Research in Science Education 38: 321-341.

Most read articles by the same author(s)