ร่มลวดลายกลุ่มดาว สื่อทางเลือกสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับดาวและกลุ่มดาวบนท้องฟ้า

Main Article Content

พัดตาวัน นาใจแก้ว

Abstract

Star Map Umbrella: An Alternative Media for Learning Some Stars and Constellations in the Sky
 
Pattawan Narjaikaew
 
รับบทความ: 19 มิถุนายน 2561; แก้ไขบทความ: 1 พฤศจิกายน 2561; ยอมรับตีพิมพ์: 27 ธันวาคม 2561
 
 
บทคัดย่อ
ดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดอีกศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ ในบริบทเมืองไทยได้มีการนำเนื้อหาดังกล่าวบรรจุในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จนถึงปัจจุบัน การศึกษาวิจัยด้านดาราศาสตร์ในยุคสมัยใหม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ รวมถึงทักษะการวิเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหาขั้นสูงอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามการสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนถือว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้เรียนที่เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการสร้างสื่อร่มลวดลายกลุ่มดาวประกอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนให้รู้จักกลุ่มดาวพื้นฐานที่สามารถสังเกตเห็นได้ในยามค่ำคืน ณ เมืองไทย การวาดกลุ่มดาวสำคัญเป็นลวดลายบนร่มจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจตำแหน่งของดวงดาวและจดจำกลุ่มดาวที่สำคัญได้ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สามารถจัดหาได้ง่าย
คำสำคัญ: ร่มลวดลายกลุ่มดาว  แผนที่ดาว  กิจกรรมการเรียนรู้
 
 
Abstract
Astronomy is considered the oldest of the natural sciences. Astronomy has been adding as a new content area for the national science curriculum as part of the Basic Education Core Curriculum beginning in B.E. 2544 (A.D. 2001) and continuing in its present. Researches in modern astronomy acquire extensive astronomical experience and highly advanced analytical and problem solving skills. However, evening sky watching is the most common activity that is an introduction to astronomy for students. This article aimed to present an alternative media for learning some stars and constellations in the sky visible from Thailand. Drawing the shapes of various constellations on umbrella might help students understand and know the positions of constellations in the sky. Materials are easy to find.
Keywords: Star Map Umbrella, Star chart, Learning activity

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัยการทดลองในชั้นเรียน (Classroom Laboratory Research Article)

References

Chankhajorn, K. (1987). Star Observer's Hand-book. 3rd ed. Bangkok: Phetkasem. (in Thai)

Narjaikaew, P. (2016). Earth Science and Space 2. Udon Thani: Udon Thani Raja-bhat University. (in Thai)

Narjaikaew, P. (2018). Building a simple celestial sphere for understanding the apparent motion of the stars in the sky. AIP Conference Proceedings 1923, 0300 29 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5019 520. Available from http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5019520, June 1, 2018.

Saipetch, N. (2002). Introduction to Stars Observation. Bangkok: Nanmeebooks. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)