Published: 2018-01-10

ปกหน้า

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ปกหน้า

กองบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ค-ง

รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

จ-ช

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

สารบัญ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ปกหลัง

การบำบัดสารหนูชนิดอาร์เซไนต์และอาร์เซเนตที่ใส่ในดินน้ำขังด้วยบอน

จอมจันทร์ นทีวัฒนา, ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร, มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย, ประศักดิ์ ถาวรยุติการณ์, สมพร ชุนห์ลือชานนท์

1-15

การเลือกฝูงในปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus)

จันทิมา ปิยะพงษ์, กรองทอง ตั้งสิทธิ

28-35

การสำรวจอะแคนทามีบาในตัวอย่างน้ำสวนสาธารณะในประเทศไทย

ภัทธกร บุบผัน, ชลาลัย มีบุญ, ฐิตินันท์ กล่ำศิริ, วรากร พรหมยุทธนา, วสุมดี ก่ออมรทรัพย์, รัตน์ติพร โกสุวินทร์, ปะการัง ศรีมี

36-45

การพัฒนาขั้วไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอบนกระดาษทรายสำหรับหาปริมาณแคดเมียมในน้ำ

พุฒิพัฒน์ เบญจปรีชาพัฒน์, นวลละออ รัตนวิมานวงศ์, ปรีชา มันสลาย

93-102