Vol. 26 No. 1 (2566): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566)

					View Vol. 26 No. 1 (2566): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566)
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) การจัดทําวารสารฯ ฉบับนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 8 เรื่อง บทความเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจและมีความหลากหลายของแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมากได้แก่ การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัย การสร้างบุญบารมีของผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านนวัตกรรมกับการปฏิบัติงานของบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสําาหรับบุคลากร การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เจนเนอเรชันซีกับแนวปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน และการพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษาตามทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับแนวคิด Growth Mindset
Published: 2023-06-30

บทความวิจัย