วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Dent J)

ประวัติการอยู่ในฐานข้อมูล TCI ของ SWU Dent J.

วัตถุประสงค์ของวิทยาสาร

1.  เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและความรู้ใหม่ โดยเน้นทางด้านทันตแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งการค้นคว้าที่มีคุณค่าเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
3.  เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างทันตแพทย์และบุคคลอื่นในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการออกวิทยาสาร ปีละ 2 ฉบับ 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน        ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Author Guidelines Srinakharinwirot University Dental Journal (SWU Dent J)

รูปแบบการเขียนบทความ

เอกสารนำส่ง manuscript

Publication Ethics

 


Journal Homepage Image

Vol 13, No 2 (2563): วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Cover Page


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ว.ทันต.มศว)
Srinakharinwirot University Dental Journal (SWU Dent J.)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 15140
อีเมล์: swudentj@yahoo.com
เว็ปไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์: http://dent.swu.ac.th

Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University,
114, Sukhumwit 23, Wattana, Bangkok 10110, Thailand.
Telephone: (662) 6495000 ext 15140
E-mail: swudentj@yahoo.com
Dent SWU Web site: http://dent.swu.ac.th