วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Dent J)

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับการประเมินคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (thai-journal citation index center : tci) ดังต่อไปนี้
เล่ม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556  ถึง  เล่ม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ที่ 2
เล่ม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558  ถึง  เล่ม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 จัดอยู่ในฐษนข้อมูล TCI กลุ่ม ที่ 1
เล่ม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  ถึง  เล่ม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ ACI

และ เล่ม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563  ถึง ปัจจุบัน จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

วัตถุประสงค์ของวิทยาสาร
1.  เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและความรู้ใหม่ โดยเน้นทางด้านทันตแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งการค้นคว้าที่มีคุณค่าเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
3.  เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างทันตแพทย์และบุคคลอื่นในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการออกวิทยาสาร ปีละ 2 ฉบับ 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน        ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)
Author Guidelines Srinakharinwirot University Dental Journal (SWU Dent J)
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสารนำส่ง manuscript


 


Journal Homepage Image

Vol 12, No 2 (2562): วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Cover Page


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ว.ทันต.มศว)
Srinakharinwirot University Dental Journal (SWU Dent J.)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 15140
อีเมล์: swudentj@yahoo.com
เว็ปไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์: http://dent.swu.ac.th

Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University,
114, Sukhumwit 23, Wattana, Bangkok 10110, Thailand.
Telephone: (662) 6495000 ext 15140
E-mail: swudentj@yahoo.com
Dent SWU Web site: http://dent.swu.ac.th