About the Journal

จุดมุ่งหมายและขอบเขต:

- วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Dent J.) เป็นวารสารทางวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิมพ์เล่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และเริ่มพิมพ์ฉบับออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป โดยมีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานทางวิชาการและวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปิดรับบทความจากผู้นิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ในทุกขั้นตอน  กำหนดการออกวิทยาสาร (ออนไลน์) ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน  ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

- E-ISSN 2774-0811 

Aims and Scope:

- SWU Dent J is a dental journal of Srinakharinwirot University established since 2005. The online version has been published since 2022. There is a policy to support the dissemination of knowledge in academic presentation and research in dentistry and related fields which accept articles from both internal and external authors free of charge. SWU Dent J. publishes (Online) two issues per year, January-June and July-December.

- E-ISSN 2774-0811 

 

วัตถุประสงค์ของวิทยาสาร:

 1. เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและความรู้ใหม่ โดยเน้นทางด้านทันตแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งการค้นคว้าที่มีคุณค่าเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
 3. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างทันตแพทย์และบุคคลอื่นในสาขาที่เกี่ยวข้อง

Purpose of the Journal:

 1. To publish the original research articles, literature reviews, Case reports in oral sciences and other related areas.
 2. To introduce new knowledge and observations related to the any aspects of oral and dental cares as well as other healthcare are especially encouraged.
 3. To communicate academically between dentists and others in related areas.

 

ประเภทของบทความ ที่ SWU Dent J เปิดรับ:

 1. บทวิทยาการ (Original articles) ได้แก่ บทความที่นำเสนอผลงานในรูปแบบของการศึกษาค้นคว้าวิจัย การสำรวจรายงานผู้ป่วย รายงานสิ่งประดิษฐ์ หรือรายงานทางวิชาการอื่น ๆ ซึ่งยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ในวิทยาสารหรือหนังสืออื่นใดมาก่อน
 2. บทความปริทัศน์ (Review articles) ได้แก่ บทความที่ได้จากการรวบรวมความรู้ทางวิชาการทั้งจากวิทยาสาร ตำรา หรือหนังสือต่าง ๆ รวมทั้งจากประสบการณ์และผลงานของผู้เขียนมาเรียบเรียงร่วมกับการวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนั้น ๆ ยิ่งขึ้น
 3. รายงานผู้ป่วย (Case reports or Case series) ได้แก่ บทความที่มีเนื้อหาเรียบเรียงอย่างดีถึงกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจ เช่นเป็นกรณีที่หาได้ยาก (Rare case) หรือมีวิธีการรักษาที่พิเศษหรือแปลกใหม่
 4. ปกิณกะ (Miscellanies) ได้แก่ บทความพิเศษที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการและเป็นประโยชน์ โดยอาจมีลักษณะเป็นจดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to editor) บันทึกสั้นหรือสารติดต่อสั้น (Brief communications) บทวิเคราะห์ วิจารณ์ บทความการทบทวนความรู้ บทแปลหรือการย่อความจากวิทยาสารอื่น การแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือ บทความวิจัยย่อ หรือบทความทางวิชาการที่สรุปได้จากงานประชุม

SWU Dent J publishes the following types of articles:

 1. Original Articles report results of original research in dental and oral sciences as well as other related fields (preclinical, clinical, or translational). The presented work must not be published elsewhere.
 2. Review Articles describe and evaluate previously published materials in a given topic, diagnosis, or treatment in order to suggest new approaches or ideas.
 3. Case Reports of rare or unusual cases, or treatment with good long- term follow-up information, particularly in areas in which good statistics on results of treatment are needed.
 4. Miscellaneous Other manuscript that reports useful information could be written in a form of “Letter to editor” or “Brief communications”.

 

การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์:

- การพิจารณาบทความจะกระทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ จากหลากหลายสถาบันและไม่ซ้ำสังกัดกันอย่างน้อย 3 ท่าน (ไม่มีการเปิดเผยชื่อต่อกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าของบทความ) โดยบทความที่ได้ลงตีพิมพ์ จะคัดเลือกจากผลการพิจารณาเห็นชอบให้ตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุติ 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญพิจารณาบทความนั้น เจ้าของบทความต้องมอบลิขสิทธิ์ของต้นฉบับแก่วิทยาสาร โดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแนบมาพร้อมบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ หากได้รับการยอมรับให้ได้ตีพิมพ์ ความพยายามที่จะทำซ้ำบางส่วนของบทความจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SWU Dent J. เสียก่อน

Peer Review process: 

- All submissions will be subjected to double blind peer-review by at least 3 independent reviewers from different institutions which are the experts in the field. The article will be accepted for publication when at least 2 reviewers agree. Please note that the authors agree to transfer copyright to SWU Dent J on submission, if the manuscript is accepted for publication. Attempts to reproduce parts of the article may be done with written permission from SWU Dent J.

 

กำหนดการออกวิทยาสาร (ออนไลน์) ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

Publication Frequency

SWU Dent J publishes (Online) two issues per year, January-June and July-December.

นโยบายการเข้าถึงแบบเปิด

วารสารนี้เปิดให้สาธารณชนเข้าถึงเนื้อหาได้ทันทีโดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ตามนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทางการวิจัยเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึง

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Sponsors

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Sources of Support

 

 

Journal History

 • วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Dent J.) เป็นวารสารทางวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานทางวิชาการและวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปิดรับบทความจากผู้นิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานโดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ในทุกขั้นตอน อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ระบบออนไลน์ทาง (http://ejournals.swu.ac.th) เพื่อเป็นช่องทางให้ทันตแพทย์และผู้สนใจได้เข้าถึงเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และนำใช้ประโยชน์หรือนำไปประกอบการศึกษาค้นคว้าได้โดยสะดวก
 • ทั้งนี้วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Dent J.) เริ่มจัดตั้งในปี พ.ศ. 2548-2564 (ISSN 1905-0488) และ เมื่อปี 2555 ได้เข้าฐานข้อมูล TCI ในรอบการประเมิน รอบ 2 และได้ตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์และสาขา ที่เกี่ยวข้อง มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และได้เริ่มพิมพ์เป็นฉบับออนไลน์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2565 เป็นต้นไป (ISSN 1905-0488)
 • มีกำหนดการออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
 • ปัจจุบันวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (2564 - ปัจจุบัน) และ ฐานข้อมูล ACI (Asean citation index)

ประวัติการอยู่ในฐานข้อมูล