ผลของยาเพี่ยนจือหวังต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์และเซลล์ต้นกำเนิด มีเซนไคมอล

Authors

  • หฤษฎ์ ฐิติภูมิเดชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 270 หมู่ 7 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
  • จารุมา ศักดิ์ดี ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Abstract

บทคัดย่อวัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของยาเพี่ยนจือหวังต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ไฟโบรบลาสต์และเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคมอลวิธีการศึกษา: นำเซลล์ไฟโบรบลาสต์และเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคมอลมาเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิดดีเอ็มอีเอ็ม จากนั้นนำขวดแก้วเลี้ยงเซลล์ที่มีเซลล์เต็มพื้นที่มาทำการถ่ายเซลล์ลงถาดเลี้ยงเซลล์ขนาด 12 หลุมจำนวนชนิดเซลล์ละ 24 หลุม ใส่ยาเพี่ยนจือหวังที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และเซลล์ที่ไม่ใส่ยาเพี่ยนจือหวัง จำนวนชนิดเซลล์ละ 12 หลุม เลี้ยงเซลล์เป็นเวลา 7 วัน วัดความมีชีวิตของเซลล์ด้วยการใส่สารละลายเอ็มทีที วัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของจำนวนเซลล์ที่ได้รับและไม่ได้รับยาเพี่ยนจือหวัง ด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยสำคัญ p < 0.05ผลการศึกษา: เซลล์ไฟโบรบลาสต์และเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคมอลที่ได้รับยาเพี่ยนจือหวังมีค่าเฉลี่ยค่าการดูดกลืนแสงมากกว่าเซลล์ที่ไม่ได้รับยาเพี่ยนจือหวัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสรุป: ยาเพี่ยนจือหวังความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรมีผลช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์ไฟโบรบลาสต์และเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคมอลคำสำคัญ: เซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคมอล เซลล์ไฟโบรบลาสต์ ยาเพี่ยนจือหวัง The Effect of Pien Tze Huang on Fibroblast and MesenchymalStem CellsHarit Thitipumdacha Jaruma SakdeeAbstractObjective: To determine effect of Pien Tze Huang on fibroblast and mesenchymal stem celldifferentiation.Methods: Fibroblast and mesenchymal stem cells were cultivated in the DMEM. The cellswere seeded into a 12-well plate, and each group were seeded into 24 wells. They included 100μg/ml of Pien Tze Huang in a 12-well plate of experimental groups and without Pien Tze Huang in12-well plate of control groups. After seven days of culture, cell proliferation was determinedby MTT method with absorbance at 550 nm. The statistical comparisons were performed using at-test and with a statistical significance of p < 0.05.Results: The optical density of fibroblast cells and mesenchymal cells in Pien Tze Huangwere significantly higher than those of cells without Pien Tze Huang.Conclusion: Pien Tze Huang 100 microgram/ml can promote proliferation of fibroblast andmesenchymal stem cell.Keyword: Mesenchymal stem cell, Fibroblast, Pien Tze Huang. ว.ทันต.มศว ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 หน้า 65-74.SWU Dent J. 2021;14(2):65-74. 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

หฤษฎ์ ฐิติภูมิเดชา, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 270 หมู่ 7 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

นิสิตปริญญาโท

จารุมา ศักดิ์ดี, ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อ.ดร.ทพญ.

Downloads

Published

2021-11-30

How to Cite

1.
ฐิติภูมิเดชา ห, ศักดิ์ดี จ. ผลของยาเพี่ยนจือหวังต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์และเซลล์ต้นกำเนิด มีเซนไคมอล. SWU Dent J. [Internet]. 2021 Nov. 30 [cited 2024 May 21];14(2):65-74. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/13331

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)