Information For Authors

สนใจส่งวารสารนี้หรือไม่? เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้าเกี่ยวกับวารสารสำหรับนโยบายส่วนของวารสาร ตลอดจน หลักเกณฑ์ ของผู้เขียน ผู้เขียนต้องลงทะเบียนกับวารสารก่อนส่ง หรือหากลงทะเบียนแล้ว ก็สามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มกระบวนการห้าขั้นตอนได้