Contact

กองบรรณาธิการวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว เลขที่ 114 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 อีเมล์ : swudentj@yahoo.com เว็บไซต์ : http://dent.swu.ac.th eJournals : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj

Principal Contact

ผศ.ดร.ทพ.ชัชพันธุ์ อุดมพัฒนากร (บรรณาธิการ))
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Phone 02-649-5000 ต่อ 15140

Support Contact

นางกนกพร สุขยานันท์ หรือ นางสาววิภาวี เจนจิตติกุล
Phone 02-649-5000 ต่อ 15140