วัสดุพิมพ์แบบที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น

Authors

  • ณปภา เอี่ยมจิรกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Abstract

การพิมพ์แบบเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการสร้างชิ้นงานบูรณะชนิดติดแน่นให้สำเร็จและวัสดุพิมพ์แบบเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จทางคลินิก วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือ  เพื่อทบทวนวัสดุพิมพ์แบบที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น บทความนี้จะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานของคุณสมบัติของวัสดุพิมพ์แบบได้แก่ ความแม่นยำ การคืนรูปแบบยืดหยุ่น เสถียรภาพเชิงมิติ คุณสมบัติความชอบน้ำ คุณสมบัติการไหลแผ่ ความสามารถในการคืนตัว ความหนืด การผิดรูป ความทนต่อการฉีกขาด รวมทั้งข้อดีและข้อเสียของวัสดุพิมพ์แบบชนิดอีลาสโทเมอร์ คำสำคัญ: วัสดุพิมพ์แบบชนิดอีลาสโทเมอร์, ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น, คุณสมบัติของวัสดุพิมพ์

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ณปภา เอี่ยมจิรกุล, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์

Downloads

Issue

Section

บทความปริทัศน์ (Review articles)