Current Issue

Vol. 19 No. 1 (2024): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, published on March 30, 2024
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพhttp://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/indexVol. 19 No. 1 January – March, 2024 ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2567 ตีพิมพ์เผยแพร่ เมื่อ 30 มีนาคม 2567,  published online on March 30, 2024.
Published: 2024-03-19

Original Research Article - นิพนธ์ต้นฉบับ

View All Issues

**** สำหรับบทความวิจัย (Original research article) วารสารฯ จะตีพิมพ์บทความที่ปรับแก้แล้วในรูปแบบภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่อนุโลมให้ส่งต้นฉบับเป็นภาษาไทยได้ ****

** วารสารจะดำเนินการจัดหา reviewer ให้ เมื่อผู้นิพนธ์ได้ชำระค่าธรรมเนียมพิจารณาบทความแล้ว **

** วารสารจะออกหนังสือตอบรับตีพิมพ์ เมื่อบทความถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเท่านั้น **

 

ขอบเขต (Scope)

ขอบเขตเนื้อหา - นำเสนอบทความวิจัยและบทความประมวลความรู้ ที่ครอบคลุมศาสตร์สาขาเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ ดังต่อไปนี้
1) เภสัชศาสตร์ (pharmacy, pharmaceutical sciences) ได้แก่ เภสัชกรรมปฏิบัติ (pharmacy practice) การบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) เทคโนโลยีเภสัชกรรม (pharmaceutical technology) เภสัชเคมี (pharmaceutical/medicinal chemistry) เภสัชวิทยา (pharmacology) เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) เภสัชพฤกษศาสตร์ (pharmaceutical botany) เภสัชเวทและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (pharmacognosy and natural products) เภสัชกรรมสังคมและการบริหาร (social and administrative pharmacy) เภสัชเศรษฐศาสตร์ (pharmacoeconomics) โภชนคลินิก (clinical nutrition) อาหารและโภชนาการ (food and nutrition) เครื่องสำอาง (cosmetics) เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology)
2) วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (medical and health science) ได้แก่ เวชกรรม/แพทยศาสตร์ (medicine) ทันตกรรม (dentistry) การพยาบาล (nursing) การสาธารณสุข (public health) การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก (complementary and alternative medicine) สหเวชศาสตร์ (allied health science) กายภาพบำบัด (physical therapy) การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (diagnostic laboratory science) รวมถึง สรีรวิทยาทางการแพทย์ (medical physiology) กายวิภาคศาสตร์ (anatomy) จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (medical microbiology)
3) สหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ (multidisciplinary healthcare science)

ขอบเขตรูปแบบ – บทความวิชาการที่เผยแพร่ครอบคลุมรูปแบบดังต่อไปนี้
1) บทความวิจัย (original research article)
2) บทความนิพนธ์ปริทรรศน์ (review article)
3) บทความวิชาการในรูปแบบรายงานผู้ป่วยหนึ่งราย (case report) และรายงานผู้ป่วยมากกว่าหนึ่งราย (case-series report)
4) บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น (short communication)
5) บทความวิชาการในรูปแบบปกิณกะ (miscellaneous)

ผลงานวิชาการที่ส่งมารับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และผู้นิพนธ์จะต้องไม่ส่งบทความเพื่อไปตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นในเวลาเดียวกัน หากผลงานวิชาการมีเนื้อหา หรือข้อมูลวิจัยบางส่วนที่เคยตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) จะต้องมีส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์ และต้องมีคุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด

กำหนดการตีพิมพ์ ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ หรือทุก 3 เดือน ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม
ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน
ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน
ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม
Publication: Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University
Type of publication: Peer-reviwed journal 
Number of peer reviewers: 3 reviewers for original research article   
Frequency: 4 issues per year (Jan-Mar, Apr-Jun, July-Sep, Oct-Dec)
Number of original research articles: 10 - 12 article per issue
Language: Full text of original research articles in English, Abstract both in Thai and English
Impact Factor: 0.022 for 2018 (by TCI, since August 6, 2019)
Free access: online
ISSN: 1905-3460 (print)
ISSN: 2672-9687 (online)

 

รูปแบบ: วารสารตีพิมพ์บทความทั้งรูปแบบเล่ม (print) และออนไลน์ (online)

ISSN: 1905-3460 (print) เริ่มตีพิมพ์เล่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 (2006)

ISSN: 2672-9687 (online) เริ่มตีพิมพ์ออนไลน์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 (2008)

ความถี่: ปีละ 4 ฉบับ (ทุก 3 เดือน) โดยตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับละ 10 - 12 บทความ

 
Address: Thai Pharmaceutical and Health Science Journal office, Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University, Rangsit-Nakhon-nayok rd. Ongkharak, Nakhon-nayok 26120

ที่อยู่ติดต่อ: บรรณาธิการ วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
Tel. 0-3739-5094 Ext 21666, Fax 0-3709-5096

 

ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ (Thai Pharmaceutical and Health Science Journal) เป็นวารสารวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารนี้จัดอยู่ในกลุ่ม 1 (tier 1) ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre; TCI) และ ASEAN Citation Index (ACI)

 

 

การส่งต้นฉบับและการพิจารณาต้นฉบับ (Manuscript submission and review) ทั้งแบบปกติ และแบบ fast track

**** สำหรับบทความวิจัย (Original research article) วารสารฯ จะตีพิมพ์บทความที่ปรับแก้แล้วในรูปแบบภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่อนุโลมให้ส่งต้นฉบับเป็นภาษาไทยได้ ****

 1. 1. ผู้นิพนธ์สมัครเข้าระบบ online submission ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm ในฐานะ author (อย่าเลือกฐานะเป็น reader หรือ reviewer เด็ดขาด)
 2. 2. เมื่อสมัครสำเร็จ ผู้นิพนธ์ login อีกครั้งเพื่อ upload ไฟล์ต้นฉบับ และไฟล์อื่น ๆ ได้แก่ ไฟล์ข้อมูลผู้นิพนธ์ ไฟล์ข้อมูลหรือตารางหรือภาพ (หากแยกจากไฟล์ต้นฉบับบทความ) หากมีปัญหาข้อขัดข้อง สามารถติดต่อบรรณาธิการที่ charoen@g.swu.ac.th และเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วต้องอีเมล์แจ้งที่บรรณาธิการด้วย
 3. 3. ในการส่งบทความ ผู้นิพนธ์ต้องแจ้งนามจริงและที่อยู่ / สังกัดของผู้นิพนธ์อย่างชัดเจน ในกรณีที่มีผู้นิพนธ์เป็นหมู่คณะให้ระบุชื่อผู้ประสานงานซึ่งบรรณาธิการสามารถติดต่อได้โดยสะดวก ในกรณีที่นิสิต-นักศึกษาเป็นผู้ส่งบทความต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ให้สำเนาแจ้งการส่งบทความไปยัง email ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย)
 4. 4. ผู้นิพนธ์โอนเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" เลขที่ 283-200568-4 ธนาคารไทยพานิชย์ สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-องครักษ์ จำนวนเงิน 1,500 บาท สำหรับบทความวิจัย (original research article) (และ 3,000 บาท สำหรับ fast track submission โดยให้ติดต่อบรรณาธิการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)และ 1,000 บาท สำหรับบทความในรูปแบบอื่น จากนั้นถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารหลักฐานการโอนเงินส่งอีเมล์มายังบรรณาธิการ charoen@g.swu.ac.th หรือส่งไปรษณีย์เอกสารดังกล่าวมายัง บรรณาธิการไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถ. รังสิต – นครนายก อ. องครักษ์ จ. นครนายก 26120
 5. 5. บทความทุกฉบับจากผู้นิพนธ์จะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review journal) ตรงตามสาขาวิชาและเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ จำนวน 3 ท่านต่อบทความ (สำหรับต้นฉบับบทความวิจัยที่ submit ตั้งแต่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นไป) เพื่อประเมินคุณภาพความเหมาะสมก่อนการตีพิมพ์ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ในกรณีที่ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข ผู้นิพนธ์จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้นิพนธ์ได้รับผลการประเมินบทความ
 6. 6. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตีพิมพ์ต้นฉบับ / บทความทุกเรื่อง ต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่ใช่ต้นฉบับที่กำลังได้รับการพิจารณาอยู่โดยวารสารอื่น

จริยธรรมและข้อปฏิบัติเบื้องต้น ในการตีพิมพ์ในวารสารฯ

 1. ต้นฉบับบทความที่ขอรับการพิจารณาต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน (non-redundant publication) โดยผู้นิพนธ์ต้องยืนยันในแบบฟอร์มที่วารสารฯ กำหนดให้ (แต่ดูข้อยกเว้นในข้อ 2)
 2. หากเคยตีพิมบางส่วนของผลการศึกษามาก่อน ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเคยตีพิมพ์ในวารสารใด เนื้อหาใดที่ตีพิมพ์แล้ว และต้นฉบับบทความที่ขอรับการพิจารณานั้นมีผลการศึกษาเพิ่มจากการตีพิมพ์ก่อนหน้าอย่างไร โดยวารสารฯ จะตัดสินว่าส่วนที่เพิ่มมานั้นมากพอหรือไม่
 3. หากพบว่ามีการส่งต้นฉบับบทความไปรับการพิจารณานอกเหนือจากที่วารสารนี้ (simultaneous submission) ต้นฉบับจะถูกถอน (retraction)
 4. เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์กับวารสารฯแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องไม่นำไปเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือแหล่งอื่นอีก หากฝ่าฝืนบทความนั้นจะถูกถอน (retraction)
 5. หากพบว่ามีการลอกเลียนผลงาน (plagiarism) รวมถึงการลอกเลียนผลงานตนเอง (self-plagiarism) ทั้งในต้นฉบับบทความและบทความที่ตีพิมพ์แล้ว บทความนั้นจะถูกถอน ดังนั้นผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงอย่างเหมาะสม
 6. หากเกิดการฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่ปรากฎในวารสารฯ ให้ผู้นิพนธ์รวมถึงผู้นิพนธ์ร่วมเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว และบทความนั้นอาจถูกถอน
 7. ผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์ร่วมทุกรายต้องระบุหน้าที่และสัดส่วนที่ตนมีส่วนร่วมในบทความนั้น ในแบบฟอร์มที่วารสารฯ กำหนด
 8. หากมีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) ให้ระบุให้ชัดเจนในต้นฉบับบทความ หากพบว่ามีความบกพร่องรุนแรง บทความนั้นอาจถูกถอน
 9. ควรเตรียมต้นฉบับบทความให้เป็นไปตามรูปแบบที่วารสารฯ กำหนด โดยเฉพาะรูปแบบเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เพื่อลดภาระของกองบรรณาธิการ
 10. ผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์ร่วมของบทความที่ถูกถอน จะไม่สามารถส่งต้นฉบับบทความเรื่องใหม่เพื่อรับการพิจารณาภายในเวลา 2 ปี
 11. วารสารฯ จะแจ้งให้สาธารณะทราบเกี่ยวกับบทความที่ถูกถอน (retraction) บนเว็บไซต์ของวารสารฯ

 

นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism)

 

เนื้อหาในต้นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้นิพนธ์เอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม ต้นฉบับบทความที่พิสูจน์ได้ว่ามีการลอกเลียนวรรณกรรมจะถูกยกเลิกการพิจารณา

สำหรับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วและภายหลังพบว่ามีการลอกเลียนวรรณกรรม วารสารจะไม่รับพิจารณาต้นฉบับบทความของผู้นิพนธ์นั้นในอนาคตเป็นเวลา 2 ปี

 

ลิขสิทธิ์ (Copyright)

 

ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ถือเป็นสิทธิ์ของไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ การนำข้อความใด ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของต้นฉบับไปตีพิมพ์ใหม่จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของต้นฉบับและวารสารก่อน

 

บรรณาธิการ

ภก.ผศ.ดร.เจริญ ตรีศักดิ์                       สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก                                  คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

 

รองบรรณาธิการ

อ.พนารัตน์ แสงแจ่ม                             สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก                                  คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ                                                     

ดร.เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ                        นักวิชาการอิสระ (สังกัดเดิม สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและชุมชน    คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร)

 

ที่ปรึกษา

ภญ.ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์                     คณบดีคณะเภสัชศาสตร์                                     คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ภญ.ผศ.คุณหญิง ทัดทรง ทั่วทิพย์             ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม                  คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ภญ.รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล               ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม                  คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ                                                     

ภก.ศุภกร เมฆะสุวรรณดิษฐ                   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ                       โรงพยาบาลองรักษ์ จ.นครนายก

 

 

 

กองบรรณาธิการ

ภก.ศ.ดร.ณรงค์ สาริสุต                         ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม                                  คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ภญ.ดร.วิภาพร เสรีเด่นชัย                      สาขาวิชาเภสัชเวท                                            คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  

ภญ.ผศ.ดร.สุวิมล ยี่ภู่                            สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก                                  คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ.ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์                 ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช               คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา

ภญ.ดร.ศิริพา อุดมอักษร                       ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ                                     คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ภก.รศ.ดร.ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล                   ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา                          คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร

ผศ.ดร.อรวินท์ พร่างแสงทอง                  สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์                                    คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ศ.ดร.จินตนา วัชรสินธุ์                          สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก                                  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา 

ผศ.ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล                 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม                      คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข                          สาขาวิชากายภาพบำบัด                                     คณะกายภาพบำบัด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ – ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร

 1. รศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 2. ภญ.รศ.ดร.วรพรรณ สิทธิถาวร สาขาวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 3. ภญ.ผศ.ดร.ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย สาขาวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 4. ภญ.รศ.ปาจรีย์ ศรีอุทธา สายวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม (เภสัชวิทยา) คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 5. ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 6. ภญ.ผศ.ดร.ตุลยา โพธารส สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 7. ภก.รศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
 8. ภญ.ผศ.ดร.ศุจิมน ตันวิเชียร สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 9. ภญ.รศ.ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
 10. ภก.ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 11. ภก.รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
 12. ภญ.รศ.ดร.นริศา คำแก่น ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต
 13. ภญ.ผศ.ดร.อำไพ พฤติวรพงศ์กุล สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 14. ภญ.รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
 15. ภก.ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 16. ภก.รศ.ดร.วีระศักดิ์ สามี สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ                                                                                                                         
 17. ภญ.ผศ.ดร.คนาวรรณ พจนาคม ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
 18. ภญ.รศ.ดร.อรอุมา โต๊ะยามา ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
 19. ภก.ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 20. ภญ.อ.พนารัตน์ แสงแจ่ม สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ                                                     
 21.  ภญ.ผศ.นัยนา สันติยานนท์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 22. ภญ.ดร.มณฑิรา ตันตสวัสดิ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 23.  ภก.ธนกร ศิริสมุทร ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
 24.  ภญ.หฤทัย คุโณทัย ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครนายก
 25.  ภญ.รศ.ดร.นลินี พูลทรัพย์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
 26.  ภญ.ดร.นันทลักษณ์ สถาพรนานนท์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
 27.  ภญ.ผศ.ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
 28. ภก.รศ.ดร.อรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 29. ภญ.รศ.ดร.นุจรี ประทีปะวณิช ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 30. ภก.รศ.ดร.เนติ สุขสมบูรณ์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 31. ภญ.ผศ.ดร.สุชาดา สูรพันธุ์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 32. ภญ.ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 33. ภญ.ศ.ดร.พรรณทิพา ศักดิ์ทอง ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 34. ผศ.ทพ.ญ.ระวีวรรณ ปัญญางาม ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 35. รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 36. ผศ.ดร.สุภาภัค เภตราสุวรรณ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
 37. ผศ.ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ์ สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 38. ผศ.ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
 39. ผศ.ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
 40. รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
 41. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนจรณะ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล                         คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
 42. ผศ.ดร.สงวน ธานี สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 43. รศ.ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
 44. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ด้วงแพง สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา                                                              
 45.  รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา                                                                                                                                
 46.  ดร.วีณา คันฉ้อง ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์                                                     
 47.  ผศ.ดร.จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ ภาควิชาการสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
 48.  รศ.พตอ.หญิง ดร.เอื้อญาติ ชูชื่น สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รัตนบัณฑิต
 49.  ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ                                                     
 50.  นพ.ดร.วิชช์ เกษมทรัพย์ ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี ม.มหิดล
 51.  นพ.ดร.บุญชัย กิจสนาโยธิน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
 52.  ภญ.ผศ.ดร.พัชรี ดวงจันทร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 53.  ภก.รศ.ดร.สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 54.  ภญ.รศ.ดร.ภูรี อนันตโชติ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 55.  ภญ.รศ.ดร.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 56.  ภญ.ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 57.  ภญ.ดร.เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ นักวิชาการอิสระ (สังกัดเดิม ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร)
 58.  ภญ.รศ.ระพีพรรณ ฉลองสุข ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
 59.  ภญ.ผศ.ดร.ณัฎฐิยา ค้าผล ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
 60.  ภญ.ผศ.ดร.ศิริตรี สุทธิจิตต์ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 61.  ภญ.รศ.ดร.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 62.  ภญ.ดร.ภควดี ศรีภิรมย์ ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                                            
 63.  ภญ.ดร.สรียา เวชวิฐาน ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 64.  ภญ.รศ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 65.  ภญ.ดร.พรทิพา เอี่ยมสำอางค์ สาขาวิชาเภสัชเคมี                                            คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 66.  ภญ.ผศ.ดร.สมหญิง พุ่มทอง สาขาวิชาเภสัชกรรม                                          คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 67.  ภก.ผศ.ดร.ธนู ทองนพคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม                             คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 68. ภญ.ผศ.ดร.วัฒนพร พัฒนภักดี สาขาวิชาเภสัชเคมี                                            คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 69. ภก.อ.ธนพัฒน์ ชัยะโสตถิ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก                                  คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ                                                     
 70. ภญ.ผศ.สิรนันท์ กลั่นบุศย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก                                คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 71. รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
 72. ภญ.รศ.ดร.ชุติมา วีรนิชพงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม                             คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 73. ภญ.ดร.ฉัตราภรณ์ ชุ่มจิต ฝ่ายเภสัชกรรม                                                โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
 74.  รศ.ดร.อุทัย โสธนะพันธุ์ ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 75.  ดร.วันนิศา รักษามาตย์ ภาควิชาการศึกษาทั่วไป                                     วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
 76.  ดร.กัญญาณัฐ สุภาพร สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์      คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 77. ดร.อรวรรณ จันทร์มณี สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์      คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 78. ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน                                คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 79. ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 80. ผศ.ดร.ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์ สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 81. อ.อรรัมภา ชื่นชม สาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ                                                     
 82. ผศ. ดร. ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐกลุ่มสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
 83. รศ.ดร. ปราณีต เพ็ญศรีภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 84. ผศ.ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 85. รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 86. รศ.ดร.จิตติ ท่าไว คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 87. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 88. ผศ.ดร.ยศนันท์ วีระพล สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 89. รศ.ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 90. ผศ.ดร.วิภาพร เสรีเด่นชัย สาขาวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 91. ผศ.ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 92. ภญ.ดร.พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 93. ผศ.ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 94. ผศ.ดร.ลลนา คงคาเนรมิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 95. รศ.ดร.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 96. ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 97. ภก. อาณัติ สกุลทรัพย์ศิริ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 98. รศ.ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
 99. ดร.ศิริพร สมบูรณ์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน                               คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 1. ภญ.ดร.ศิริพา อุดมอักษร ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 2. ผศ.ดร.เจริญ ตรีศักดิ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 3. 102. ผศ.ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 4. ผศ.ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 5. ศ.ดร.จินตนา วัชรสินธุ์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก                                  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา   
 6. ดร.ชโลบล ตรีศักดิ์ หลักสูตรวิชา Global Health คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์