กรณีศึกษา: Piperacillin/Tazobactam กระตุ้นการเกิดภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงแตก Case Report: Piperacillin/Tazobactam Induced Hemolytic Anemia

Authors

  • Wipa Wachiratreerat Siriraj Hospital

Abstract

บทคัดย่อ ยาพิเพอราซิลลิน/ทาโซแบ็กแทม (piperacillin/tazobactam) เป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียแบบปานกลางถึงรุนแรง บทความนี้กล่าวถึงรายงานกรณีศึกษาผู้ป่วยรายหนึ่งที่รักษาภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection, UTI) ด้วยยาพิเพอราซิลลิน/ทาโซแบ็กแทมแล้วเกิดภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงแตก กลไกการเกิดมาจากระบบภูมิคุ้มกัน เกิดขึ้นหลังการรักษาด้วยยาพิเพอราซิลลิน/ทาโซแบ็กแทม 5 วัน มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ ดังนี้ ฮีโมลโกบิล (hemoglobin) และฮีมาโตคริต (hematocrit) ลดลงจากค่าปกติของผู้ป่วย ประกอบกับผลตรวจ direct antiglobulin test ให้ผลบวกซึ่งจำเพาะต่อ immunoglobulin G หากพบภาวะดังกล่าวควรรักษาโดยการให้เลือดร่วมกับหยุดยาพิเพอราซิลลิน/ทาโซแบ็กแทม หลังจากหยุดยาแล้วติดตามผลการรักษา พบว่ามีค่าฮีโมลโกบิล และฮีมาโตคริตเพิ่มขึ้น คำสำคัญ : พิเพอราซิลลิน/ทาโซแบ็กแทม, ภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงแตกโดยออโตอิมมูน, ภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงแตกโดยเกิดจากยา, ภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงแตก ­­Abstract Piperacillin/tazobactam is an antibiotic to treat moderate-severe bacterial infections. This article discusses a case report of an elderly woman receiving treatment for urinary tract infections with piperacillin/tazobactam. Piperacillin/tazobactam induces hemolytic anemia by mechanism of immune system. After treatment with piperacillin/tazobactam for 5 days, hemoglobin (Hb) and hematocrit (Hct) reduced from baseline of this patient. In addition, the direct antiglobulin test result was positive which is specific to immunoglobulin G. When this condition was found, blood transfusion and discontinuation of piperacillin/tazobactam should be prescribed. Following these treatments, blood counts increased to nearly baseline of this patient. This report illustrates the importance of early identification of drug-induced hemolytic anemia. Keywords: Piperacillin/tazobactam, Autoimmune hemolytic anemia (AIHA), Drug-induced hemolytic anemia (DIHA), Hemolysis

Downloads

Download data is not yet available.

References

Drug Information Center, Pharmacy Mahidol. 2009. (Accessed on Jul. 11, 2022, at https://pharmacy.mahidol.ac.th) (in Thai)

National Library of Medicine. Piperacillin. 2023. (Accessed on Jan 5, 2024, at https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/43672)

National Library of Medicine. Tazobactam. 2023. (Accessed on Jan. 5, 2024, at https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/123630)

Jaisue S, Pittayakittiwong C. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of piperacillin/tazobactam when prolonged infusion in critically ill patients. 2020. (Accessed on May 21, 2023, at https://ccpe. pharmacycouncil.org) (in Thai)

Wang Q, He Z, Wu X, Wei Y, Huang J. Hematologic adverse effects induced by piperacillin-tazobactam: a systematic review of case reports. Int J Clin Pharm 2020;42(4):1026-1035.

Wanachiwanawin W. Autoimmune hemolytic anemia. 2020. (Accessed on Jul. 11, 2022, at https://www.si.mahidol.ac.th) (in Thai)

UpToDate. Drug-induced hemolytic anemia. 2020. (Accessed on Aug. 29, 2022, at https://www.uptodate.com/contents/Drug-induced-hemolytic-anemia)

Maquet J, Lafaurie M, Michel M, Lapeyre-Mestre M, Moulis G. Drug-induced autoimmune hemolytic anemia: Detection of new signals in the world pharmacovigilance database and risk assessment in a nationwide cohort study in France. Blood Rev 2023. (doi: 10.1182/bloodadvances. 2023009801)

Bandara M, Seder DB, Garratty G, Leger RG, Zuckerman JB. Piperacillin-induced immune hemolytic anemia in an adult with cystic fibrosis. Case Rep Med 2010;2010:161454. (doi: https://doi.org/10. 1155/2010/161454)

Epstein ES, Cless M, Zayets S. The life-saving matters: a case of piperacillin-induced hemolyti anemia. J Hosp Med 2020;abstract 488. (doi: https://shmabstracts.org/abstract/the-life-saving-mattress-a-case-of-piperacillin-induced-hemolytic-anemia/)

Garratty G. Immune hemolytic anemia associated with drug therapy. Blood Rev 2010;24(4):143-150.

Wongchan P. Red cell antigens as functional molecules and autoimmune hemolytic anemia (AIHA). J Hematol Transfus Med 2008; 18:129-142. (in Thai)

Pratniwat P. Hemolytic anemia. 2020. (Accessed on May 26, 2022. https://www.microscopy.ahs.chula.ac.th) (in Thai)

Vickers MA, Barker RN. Autoimmune hemolytic anemia. In: Mackay I, Rose NR (eds.). The autoimmune diseases, 5th ed: 2013. Elsevier Inc., 2013: pp.649-661. (https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384929-8.00046-0)

Ary W, Pearcharoen P, Sinkhajorn K, Kaewpudsa P, Suwanwong N. Adverse drug reactions and drug hypersensitivity review. Center for Continuing Pharmaceutical Education. 2021. (Accessed on Aug. 31, 2023, at https://ccpe.pharmacycouncil.org) (in Thai)

Maker JH, Stroup CM, Huang V, James SF. Antibiotic hypersensitivity mechanisms. Pharmacy (Basel) 2019;7(3):122. (doi: 10.3390/pharmacy 7030122)

Downloads

Published

2024-01-01