การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 DEVELOPMENT OF COMPREHENSIVE READING ABILITY AND THE ANALYTICAL THINKING ABILITY OF PHATOM THREE STUDENTS IN THE THAI LA

Authors

  • กมลรรณ บุตรน้อย
  • อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง
  • กิตติชัย สุธาสิโนบล

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 จำนวน  41 คน ของโรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความและสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ผล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test dependent โดยผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 12.54 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 14.44 โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มหลังเรียนจะมีค่าเฉลี่ยคะแนนที่สูงกว่ากลุ่มก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และในด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 12.00 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 14.71 โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มหลังเรียนจะมีค่าเฉลี่ยคะแนนที่สูงกว่ากลุ่มก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คำสำคัญ :  ความสามารถในการอ่านจับใจความ,ความสามารถในการคิดวิเคราะห์,รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก   ABSTRACT The objective of this research was to compare reading comprehension skills and analytical thinking skills in Thai language of students in Grade 3 before and after using crystallized learning management. The research methodology used was research quasi - experimental design. The subjects were 41 Grade 3 students in Chon Buri Kindergarten School, Mueang Chon Buri District, Chon Buri Province selected by stratified sampling method. The research instruments were lesson plans using crystallized teaching styles, and a test of reading comprehension and analytical thinking skills in Thai language. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test dependent. The results of the research showed that the mean score from the reading comprehension section before the experiment is 12.54 and the mean score after the experiment is 14.44. It was found that after the experiment, the mean score of the students were significantly higher than before the experiment at .05 level of significance. The mean score of the analytical thinking section before the experiment is 12.00 and the mean score after the experiment is 14.71. It was found that after the experiment the mean score of the students were significantly higher than before the experiment at .05 level of significance. Keywords: Crystal-Based Learning, Reading Comprehension Skills, Analytical Thinking Skills

Downloads

How to Cite

บุตรน้อย ก., โพธิ์ศรีทอง อ., & สุธาสิโนบล ก. (2020). การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 DEVELOPMENT OF COMPREHENSIVE READING ABILITY AND THE ANALYTICAL THINKING ABILITY OF PHATOM THREE STUDENTS IN THE THAI LA. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 15(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12829

Most read articles by the same author(s)

> >>