การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และฟันสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Authors

  • พีรดา อะทาโส
  • แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
  • นฤมล ศิระวงษ์

Keywords:

เว็ปแอปพลิเคชัน  , คุณภาพของเว็บแอปพลิเคชัน  , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  , ความพึงพอใจ  , การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อศึกษาคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อศึกษาผลการใช้งานของครูและนักเรียนที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดนาวง  จ.ปทุมธานี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ได้โดยการสุ่มอย่างง่ายได้โดยการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลาก จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ 1) เว็ปแอปพลิเคชันเพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) แบบประเมินคุณภาพของเว็ปแอปพลิเคชัน 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4) แบบประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ผลการวิจัยพบว่า1)ได้เว็บแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และฟัน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  2) คุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 3) คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน สูงกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ผลการใช้งานของครูและนักเรียนมีต่อเว็บแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Published

2023-09-08

How to Cite

อะทาโส พ., ศรีอรุณรัศมี แ., & ศิระวงษ์ น. (2023). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และฟันสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14152

Most read articles by the same author(s)