การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ครูไทยในอาเซียน

Authors

  • กิตติชัย สุธาสิโนบล

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ครูไทยในอาเซียน และเพื่อประเมินความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ครูไทยหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูง กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 30 คน สังกัดสำนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive SamplingTechnique) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1)ชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ครูไทยในอาเซียน 2) แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ครูไทยในอาเซียน และ 3) เกณฑ์ประเมินความสามารถของครูในการออกแบบแผนการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ครูไทยในอาเซียน 4)แบบสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม (focus group) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้การแจกแจงความถี่ค่าสถิติร้อยละ และการเรียบเรียงเชิงพรรณนา ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย การออกแบบและพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ครูไทยในอาเซียน การทดลองสคริปต์ชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ครูไทยในอาเซียนในขั้นทดลองกลุ่มเล็กเพื่อนำผลมาปรับปรุง และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างก่อนนำไปจัดทำเพื่อเผยแพร่และจัดทำเป็นe-bookผลการวิจัยพบว่า1. ได้ชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ครูไทยในอาเซียนในรูปแบบของหนังสือซึ่งเป็นแบบฝึกในลักษณะเรียนรู้ด้วยตนเอง2. ครูสามารถพัฒนาทักษะการคิดและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงให้กับผู้เรียนได้ในระดับดีและดีมาก และครูทั้ง 30 คนมีความพึงพอใจและเห็นประโยชน์ของชุดฝึกทักษะนี้คำสำคัญ : ชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูง อัตลักษณ์ครูไทย อาเซียนABSTRACT

Downloads

How to Cite

สุธาสิโนบล ก. (2015). การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ครูไทยในอาเซียน. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 8(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/6799

Most read articles by the same author(s)