การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามแบบโสเครติส เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

สุนิสา บุญมา
สายฝน วิบูลรังสรรค์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามแบบโสเครติส เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ผู้วิจัยดำเนินการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้  ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้และนำไปทดลองใช้กับนักเรียนจำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา เวลาในการจัดกิจกรรม และทดลองใช้กับนักเรียนจำนวน 9 คนและ 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 77.58/76.06 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75  2. ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากสำคัญ: การเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด, การใช้คำถามแบบโสเครติส, การคิดเชิงคณิตศาสตร์  AbstractThe research purposes were the development of cognitively guided instruction learning and socratic questioning techniques to enhance mathematical thinking on inequality for Mathayomsuksa 3 students. The research procedure comprised of research and development. There were 3 steps as follows: Step one: to create and evaluate the efficiency of activities at the level 75/75. Proceed to create activities and to evaluate their suitability by three experts and then activities were used with 3 students to check the language and time spent on activities, after that they were used with 9 students and 30 students respectively to analyze the efficiency of them. Step two: to use activities with 48 students who were experimental samples. Step three: to evaluate student’s satisfaction who learned by assessment of students satisfaction form. The results of the research were as follows: 1. Activities were suitability at the highest level  and the result of efficiency equal 77.58/76.06 which met the criteria 75/75. 2. The results of using activities found that the posttest was higher than the pretest at the statistical significance .05 and posttest was higher than the determined criterion of 75 percent at the statistical significance .053. The students had the satisfaction for activities at high level in total parts.   Keywords: Cognitively Guided Instruction Learning, Socratic Questioning Techniques,Mathematical Thinking

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บุญมา ส., & วิบูลรังสรรค์ ส. (2020). การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามแบบโสเครติส เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 21(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12519
Section
บทความวิจัย (Research Articles)