การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างและการดูแลสุขภาพ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Authors

  • นารีนาถ จารุมงคลเลิศ
  • สุพจน์ เกิดสุวรรณ์
  • สุดาพร พงษ์พิษณุ
  • วลัยพรรณ บุญมี

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา  เรื่อง การเสริมสร้างและการดูแลสุขภาพ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาสุขศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างและการดูแลสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การสอนวิชาสุขศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างและการดูแลสุขภาพ ด้วยโครงงานเป็นฐาน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.86 และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.985 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง จำนวน 20 คน ผลการวิจัย พบว่า  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการเสริมสร้างและการดูแล สุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างและการดูแลสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่องการเสริมสร้างและการดูแลสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน รายด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.74 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.73 และด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.75ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด   คำสำคัญ: การเรียนรู้แบบโครงงาน, สุขศึกษาและพลศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การเสริมสร้างและดูแลสุขภาพ   ABSTRACT The purposes of this study were to; 1) compare study the learning achievement of grade 6 students in health education, studied through Project-based learning on improving and caring personal health as compared with the set 70% criteria, 2) compare academic achievement Before and after studying health education subjects on enhancing and taking care of health of grade 6 students using the project as a base. 3) study the opinions of grade 6 students toward the Project-based learning. The tools for study were lesson plan on Project-base instruction, learning achievement test (with the reliability of 0.86), and the satisfaction inventory on the Project-based learning (with the reliability of 0.985). The samples were 20 grade 6 students at Ban Bang Kung School who studied in the second semester of the 2020 academic year. The research findings were as follows: 1) The learning achievement and the personal health care behavior after learning from the project-based learning were significantly higher the set criteria at the .05 level. 2) Compare study the learning achievement of grade 6 students in health education, studied through Project-based learning, the learning achievement scores in post-test were higher than pre-test scores with statistical significance at 0.05 level. 3) Students were satisfied with the Project-based learning at the highest level (with the mean of 4.51)   Keywords: Project-based learning, Health and Physical Education, Learning achievement, Strengthening and health care

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-07-09