การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบ 3Ps ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Authors

  • ภัณทิชา อำนวยวิทยากุล Senjohn University
  • สุดาพร พงษ์พิษณุ
  • วลัยพรรณ บุญมี

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังได้รับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบ 3Ps ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) (2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบ 3Ps ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2/2563 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก จำนวน 30 คน จากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือ คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบ 3Ps ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ใช้เวลาทดลอง 12 ชั่วโมง สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน t-test dependent samples ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบ 3Ps ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังได้รับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบ 3Ps ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   คำสำคัญ : ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร, การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  ABSTRACT The objectives of this study were to (1) Compare learning achievement, before and after learning through the 3PS learning organization with student teams achievement division (2) Compare learning achievement of speaking English skill, before and after learning through the 3PS learning organization with student teams achievement division. The samples use in the study consisted in Prathomsuksa 2/1 students currently studying in the second semester of the 2020 academic year at Thetsaban Wat Nong Kae School totaling 30 people, which were acquired by using the classroom method as Cluster random sampling. The instruments used were (1) English Reading Teaching Management plan through the 3PS learning organization with student team achievement division (2) The English Achievement Test and (3) Test of speaking English skill. lasted for 12 hours. Data were collected and analyzed using the arithmetic mean, standard deviation and the reliability of the t-test for the dependent test. The results lead to conclude that (1) The learning achievement of a student through the 3PS learning organization with student team achievement division after learning was higher than before learning, statistical significance at 05. (2) Speaking English skill of students through the 3Ps learning organization with student team achievement division after learning was higher than before learning, statistical significance at 05. Keywords: Speaking English Skill, 3Ps Learning Organization, Student Teams Achievement Division  

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ภัณทิชา อำนวยวิทยากุล, Senjohn University

89/12 M.12 Donyang district, Patiw, Chumphon 86210

Downloads

Published

2022-07-08