การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3

Main Article Content

แรกขวัญ นามสว่าง
ธีวุฒิ เอกะกุล
ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3  กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งสภาพแวดล้อม จากโรงเรียนที่เป็น Best Practice  คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาสภาพจริงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการโดยวิเคราะห์ผลการการศึกษาสภาพจริงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูผู้สอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  นักเรียนและการจัดสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการสัมภาษณ์ ครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผลการวิจัย พบว่า 1. ปัญหาด้านครูผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ พบว่า การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เนื่องจากต้องมีแพทย์เฉพาะทางรับรอง ปัญหาครูขาดทักษะในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการจัดทำสื่อที่เหมาะสม  และปัญหาครูการศึกษาพิเศษที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษมีจำนวนน้อย 2. ปัญหาด้านนักเรียน พบว่า นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก เนื่องจากไม่ทราบพื้นฐานของรูปและเสียงสระและพยัญชนะ ทำให้นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่าน ส่งผลให้กลายเป็นเด็กขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ำ 3. ปัญหาด้านผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้และประสบการณ์  ไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาพิเศษ ไม่ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณ ในด้านการสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเด็กและไม่สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมทางการศึกษาพิเศษ 4. ปัญหาด้านผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กพิเศษ และผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปทำงานนอกบ้าน เด็กอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย ซึ่งอ่านหนังสือไม่ออกทำให้เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้น 5. ปัญหาด้านบริบทภายในห้องเรียน พบว่า โรงเรียนมีปัญหาด้านงบประมาณในการจัดสนับสนุนการจัดสถานที่และการจัดสภาพแวดล้อม ให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยเฉพาะ ทำให้บริบทและสภาพแวดล้อมให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่ได้รับการสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษ นอกจากนี้ สภาพห้องเรียนไม่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะมีพื้นที่จำกัด คําสําคัญ (ภาษาไทย) สภาพปัญหา, การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
นามสว่าง แ., เอกะกุล ธ., & ศรีวันยงค์ ศ. (2015). การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 16(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6673
Section
บทความวิจัย (Research Articles)