รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถาบันอุดมศึกษา

Main Article Content

ศรัณย์ เจียระนัย
พิมพา ม่วงศิริธรรม
อัศวิน มณีอินทร์

Abstract

บทคัดย่อในการปฏิรูปการศึกษานั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดหลักการสาคัญไว้ให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมเป็นสาคัญ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจึงต้องดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักศึกษา การมีส่วนร่วมในการศึกษากับการบริหารและการจัดการศึกษามีหลายลักษณะ หลายรูปแบบ วิธีการ โดยที่ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมตามขอบข่ายของการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ การวางแผน การแสดงความคิดเห็น การประสานงาน การประชุม การรายงานและติดตามผล เป็นต้น รูปแบบการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษาที่จะนาไปสู่เป้าหมายและความสาเร็จนั้น ควรปรับเปลี่ยนเป็นบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ที่อาศัยหลักการมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา ทั้งนี้ รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา จึงควรพิจารณาตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคมและด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคำสำคัญ : รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม, สถาบันอุดมศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เจียระนัย ศ., ม่วงศิริธรรม พ., & มณีอินทร์ อ. (2016). รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 16(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7237
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)