การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL

Authors

  • อุษา อินทร์นอก
  • ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์
  • ณัฏฐชัย จันทชุม

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (75/75) 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จำนวนนักเรียน 39 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ One Samples t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.90/78.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL อยู่ในระดับมาก (M = 4.22, SD = 0.45)   คำสำคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL, ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์, ความพึงพอใจ  ABSTRACT This purpose of this research aims to 1) develop a learning activity by KWDL technique with decimal point of effective grade 4 students by efficiency 75/75. 2) compare the ability in mathematicals problem solving of students by organizing learning activities using the KWDL technique compared with the criteria of 75. And 3) study the satisfaction of students with learning activities using KWDL techniques. Samples were students in grade 4/2 at Lak Muang School, Mahasarakham. The number of students was 39 students. The research instruments were 1) Learning Activity Plan 2) Subjective Math Problem Solving Ability Test and 3) Satisfaction Questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and One Samples t-test. The results of the research revealed that 1) learning activities KWDL technique were effective as 79.90/78.21, which is higher than the specified criteria 2) Learning activities with techniques, KWDL is capable the ability to solving mathematical problems. After studying, 75% was significantly higher than the threshold at the .05 level and 3) the students were highly satisfied with the KWDL learning activities (M = 4.22, SD = 0.45).   Keywords: KWDL Learning Activities, Math Problem Solving, Satisfaction

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-07-08