การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน

Main Article Content

ทัณฑธร จุ้ยสวัสดิ์
นพมณี เชื้อวัชรินทร์
ปริญญา ทองสอน

Abstract

งานวิจัยนี้นำการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง จลนศาสตร์เคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 24 คน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 5 วงจรปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และข้อมูลเชิงบรรยาย ผลการวิจัย พบว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ อยู่ที่ 71.60 ± 12.15 ภายหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน และนักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับสูงมาก โดยมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ที่ 83.15 ± 12.29 ภายหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จุ้ยสวัสดิ์ ท., เชื้อวัชรินทร์ น., & ทองสอน ป. (2021). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 22(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13336
Section
บทความวิจัย (Research Articles)

Most read articles by the same author(s)