รูปแบบแผนการสอนที่มีฟังก์ชั่นการแบ่งปันทางไกลและการแปล เพื่อใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติ

Main Article Content

นะโอมาซา ซาซาคิ
วนิดา ยาณรักษา

Abstract

บทคัดย่อ หนึ่งในสี่เหตุผลที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติไม่สามารถเขียนแผนการสอนได้ดี คือ การไม่มีรูปแบบแผนการสอนพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ รูปแบบแผนการสอนที่ใช้ในการปฏิบัติการสอนแบบสากลได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะนำมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติ  รูปแบบแผนการสอนแบบสเปรดชีต (Spreadsheet Style teaching plan) ที่สามารถได้รับการแบ่งปันระหว่างพื้นที่ทางไกลและมีฟังก์ชั่นการแปล อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ด้านการให้คำปรึกษา เช่น การสร้างแผนการสอนและการให้คำแนะนำ การแก้ไขระหว่างนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติและครูพี่เลี้ยงชาวไทยยิ่งกว่านั้น นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติ สามารถได้รับคำแนะนำการแก้ไขสำหรับแผนการสอนจากครูพี่เลี้ยงชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศก่อนที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติเดินทางมาประเทศไทย บทความฉบับนี้อธิบายกระบวนการสร้างแผนการสอนแบบสเปรดชีตที่มีฟังก์ชั่นการแบ่งปันทางไกลและฟังก์ชั่นการแปลอัตโนมัติเช่นการเลือกรายการที่ถูกต้องการสำหรับการสร้างแผนการสอนการออกแบบรูปแบบการสอน การโยกย้ายสเปรดชีตที่ได้รับการแบ่งปันและการเพิ่มฟังก์ชั่นการแปลอัตโนมัติบนฐานของคลาวด์ (Cloud - based) คำสำคัญ: การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติ, แผนการสอน, การปรึกษา ABSTRACT One of four reasons why international student-teachers are not able to write teaching plans well is that “there is no format”. In order to solve the first problem, the teaching plan format is developed to be used in international teacher training. It is expected that the spreadsheet-style teaching plan format that can be shared between remote areas and also has the google translation functions facilitates mentoring communication such as teaching plan developing and correction guidance between international student-teachers and Thai mentor teachers. In addition, international student-teachers can receive correction guidance for teaching plans from Thai mentor teachers living in their own countries before they travel to Thailand. This paper describes the process of developing the spreadsheet-style teaching plan with remote sharing and automatic translation functions such as selecting items required for teaching plans, designing format, transplantation to the shared spreadsheets, and adding cloud-based automatic translation functions. Keywords: International Teacher Training, Teaching Plan, Mentoring

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ซาซาคิ น., & ยาณรักษา ว. (2020). รูปแบบแผนการสอนที่มีฟังก์ชั่นการแบ่งปันทางไกลและการแปล เพื่อใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติ. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 21(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13078
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)