Return to Article Details รูปแบบแผนการสอนที่มีฟังก์ชั่นการแบ่งปันทางไกลและการแปล เพื่อใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติ Download Download PDF