รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

สาคร คุณชื่น
ชัยณรงค์ สุวรรณสาร
กาญจนา ภัทราวิวัฒน์

Abstract

บทคัดย่อ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2) ตรวจสอบรูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 220 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถิติบรรยายเพื่อวิเคราะห์แจกแจงความถี่ของตัวแปรข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง และศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของรูปแบบ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 1) รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐาน สากล ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 1.1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล  1.2) การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน ด้านระบบการบริหารจัดการ ด้านปัจจัยพื้นฐาน และด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 1.3) หลักธรรมาธิบาล ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า  2) ผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่า Chi-Square=78.99 ;  df=58 ;  p=.34685) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.91 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.035

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คุณชื่น ส., สุวรรณสาร ช., & ภัทราวิวัฒน์ ก. (2016). รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7600
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)