อิทธิพลของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักลงทุนที่มีผลต่อความสำเร็จในการลงทุนผ่านการมุ่งเน้นการแข่งขันของนักลงทุนรายย่อยภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (INFLUENCING OF ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS OF INVESTOR TO INVESTMENT SUCCESS THROUGH...)

Authors

  • Sanasun Rukthangam Student’s Master of Business Administration Program Faculty of Management Science Sipakorn University, Corresponding Author
  • Viroj Jadesadalug Faculty of Management Science Silpakorn University

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักลงทุนที่มีผลต่อความสำเร็จในการลงทุนผ่านการมุ่งเน้นการแข่งขันของนักลงทุนรายย่อยภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักลงทุนรายย่อยภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายและแบบพหุคูณ โดยใช้เทคนิควิธีนำเข้า ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักลงทุน ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านความมีนวัตกรรม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความใฝ่ใจในการเรียนรู้ และด้านความใฝ่ใจในความสำเร็จภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักลงทุนมีอิทธิพลทางบวกต่อการมุ่งเน้นการแข่งขันและความสำเร็จในการลงทุน การมุ่งเน้นการแข่งขันมีอิทธิพลทางบวกต่อความสำเร็จในการลงทุนและการมุ่งเน้นการแข่งขันเป็นตัวแปรกลางมีอิทธิพลทางบวกระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักลงทุน และความสำเร็จในการลงทุน โดยการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการมุ่งเน้นการแข่งขันเป็นตัวแปรกลางแบบ Partial Mediator อย่างไรก็ตามผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองของนักลงทุน เพื่อให้นักลงทุนมีโอกาสในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น คำสำคัญ: คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นการแข่งขัน  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความสำเร็จในการลงทุน นักลงทุนรายย่อย Abstract The purpose of this research is to study the entrepreneurial characteristics of investors that affect the success of investment through competitive orientation within the Stock Exchange of Thailand. This research used 400 questionnaires to collect data from 400 retail investors in the Stock Exchange of Thailand. The data were analyzed using percentage, mean, Correlational coefficient and standard deviation. This research uses hypothesis testing methods with simple regression analysis and multiple regression. The results show that the level of feedback about entrepreneurship characteristics of investor the overview is moderate to high. The results of hypothesis testing showed that entrepreneurship characteristics of investor have a positive influence on the competitive orientation and success in investing. Competitive orientation has a positive influence on Investment success and focus on competitive orientation as a central variable, having a positive influence on the entrepreneurship characteristics of investor and success in investing. The tests show that the focus of competitive orientation is the median Partial Mediator. However, the results of this research can be used as a guide for self-development of investors. Investors can use it to increase their chances of success. Keywords: Entrepreneurship characteristics, Competitive orientation, Stock exchange of Thailand, Investment success, Retail investors

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

12-11-2017

How to Cite

Rukthangam, S., & Jadesadalug, V. (2017). อิทธิพลของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักลงทุนที่มีผลต่อความสำเร็จในการลงทุนผ่านการมุ่งเน้นการแข่งขันของนักลงทุนรายย่อยภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (INFLUENCING OF ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS OF INVESTOR TO INVESTMENT SUCCESS THROUGH.). วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 8(2), 96–109. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/9411

Most read articles by the same author(s)