ทรัพยากรของทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัทเอกชนในประเทศไทย: ศึกษาบทบาทตัวแปรปรับ ของนโยบายการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมขององค์การ THE INFLUENCE OF TEAM RESOURCES TO TEAM PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN PRIVATE COMPANY IN THAILAND: THE

Authors

  • Anan Watcharadamrongkun The student of Business Administration Program Faculty of Management Science Silpakorn University
  • Viroj Jadesadalug Assistant Professor. Dr. Faculty of Management Science Silpakorn University

Keywords:

ทรัพยากรของทีม ความคล้ายคลึงกันของทีม ความผูกพันของทีม ความคุ้นเคยของทีม ประสิทธิผลของทีม นโยบายการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมขององค์การ บริษัทเอกชน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีขึ้นเพื่อทำการวิเคราะห์ ทรัพยากรของทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัทเอกชนในประเทศไทย และทำการศึกษาบทบาทตัวแปรปรับของนโยบายการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมขององค์การ การศึกษาเชิงปริมาณ ด้วยการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จากข้อมูลพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 460 คน ของจำนวน 460 บริษัท จากแผนกขาย และพนักงานในสำนักงาน ทำการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทรัพยากรของทีม ด้านความคล้ายคลึงกัน ด้านความผูกพัน และด้านความคุ้นเคย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัทเอกชนในประเทศไทย สรุปผลลัพธ์ค่า Beta ด้านความผูกพันของทีม มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการทำงานเป็นทีมมากที่สุด รองลงมาเป็นความคุ้นเคยของทีม และลำดับสุดท้ายด้านความคล้ายคลึงกันของทีม ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ทรัพยากรของทีม และนโยบายการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมขององค์การ ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัทเอกชนในประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

11-12-2018

How to Cite

Watcharadamrongkun, A., & Jadesadalug, V. (2018). ทรัพยากรของทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัทเอกชนในประเทศไทย: ศึกษาบทบาทตัวแปรปรับ ของนโยบายการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมขององค์การ THE INFLUENCE OF TEAM RESOURCES TO TEAM PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN PRIVATE COMPANY IN THAILAND: THE. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 9(2), 82–91. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/10677

Most read articles by the same author(s)