Return to Article Details อิทธิพลของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักลงทุนที่มีผลต่อความสำเร็จในการลงทุนผ่านการมุ่งเน้นการแข่งขันของนักลงทุนรายย่อยภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (INFLUENCING OF ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS OF INVESTOR TO INVESTMENT SUCCESS THROUGH...) Download Download PDF