อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผ่านความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของพนักงานบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (INFLUENCING OF QUALITY OF WORKING LIFE TO IN-ROLE PERFORMANCE THROUGH...)

Authors

  • Sirinun Kasemthadasak Student Master of Business Administration Program, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Corresponding Author
  • Viroj Jadesadalug Faculty of Management Science, Silpakorn University

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผ่านความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของพนักงานบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรเป้าหมายที่เป็นพนักงานบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 350 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายและแบบพหุคูณ โดยใช้เทคนิควิธีนำเข้า ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ และผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ภาพรวมอยู่ในระดับมาก         ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการทำงานทางด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในองค์กร ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการทำงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ 2) คุณภาพชีวิตในการทำงานทางด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านการพัฒนาความสามารถของตนเอง ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและครอบครัว ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ 3) ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 4) คุณภาพชีวิตในการทำงานทางด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านการพัฒนาความสามารถของตนเอง ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการทำงาน ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 5) คุณภาพชีวิตในการทำงานทางด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและครอบครัวไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยการทดสอบแสดงให้เห็นว่าความผูกพันด้านจิตใจต่อองค์กรเป็นตัวแปรกลางบางส่วน Partial Mediator ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผ่านความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจและนำไปสู่ผลการดำเนินงานขององค์กรที่ดี ลดปัญหาต่างๆ ภายในองค์กร คำสำคัญ: คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่Abstract The purpose of this research is to study quality of working life to in-role performance through the affective commitment of S.Khonkaen Foods Public Company Limited’s employees in Bang Phli, SamutPrakarn. This research was a quantitative research. A questionnaire was used to collect the data from 350 employees in S.Khonkaen Foods Public Company Limited’s employees in Bang Phli, Samut Prakarn as a target population. Data were collected through questionnaires and analyzed for the percentage, mean, standard deviation, Pearson's correlation and multiple regression. The results show that the level of feedback about qualities of working life, the affective commitment, and role performance the overview is high. The results of hypothesis testing showed that: 1) Qualities of working life which were fair compensation, growth and job security, social integration, and privacy at work had a positive influence on the affective commitment. 2) Qualities of working life which were physical working conditions, development of human capacities, balance between work and family life, and benefit of society had no influence on the affective commitment. 3) The affective commitment had a positive influence on role performance. 4) Qualities of working life which were fair compensation, growth and job security, development of human capacities, privacy at work, and benefit of society had a positive influence on role performance. 5) Qualities of working life which were physical working conditions, social integration, and balance between work and family life had no influence on role performance. The tests show that the focus of affective commitment is the median Partial Mediator. The findings of this research can be the suggestions for improving the quality of working life which had an influence on role performance through the affective commitment, developing the organization performance and decreasing organizational problems.    Keywords: Quality of working life, Affective commitment, In-role performance

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

12-11-2017

How to Cite

Kasemthadasak, S., & Jadesadalug, V. (2017). อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผ่านความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของพนักงานบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (INFLUENCING OF QUALITY OF WORKING LIFE TO IN-ROLE PERFORMANCE THROUGH.). วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 8(2), 65–80. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/9409

Most read articles by the same author(s)