การควบรวมกิจการและซื้อกิจการ: ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร กรณีศึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น

Authors

  • Wannachai Thurapang Silpakorn University
  • Santidhorn Pooripakdee Silpakorn University,
  • Chertchai Thurapaeng Muban Chombueng Rajabhat University

Keywords:

การควบรวมกิจการ การพัฒนาองค์กร องค์กร

Abstract

ปัจจุบันบริษัทหลายแห่งในไทย นิยมการขยายกิจการกับบริษัทอื่น ซึ่งดีกว่าที่จะปล่อยให้เติบโตจากกิจการภายในเอง อันมีมูลเหตุเรื่องของความรวดเร็วในการเติบโต และสามารถสร้างศักยภาพเพื่อแข่งขันในธุรกิจได้ทันกับสถานการณ์ รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงตลาดแห่งใหม่และทรัพยากรใหม่ ทั้งนี้ผู้เขียนเล็งเห็นกลุ่มบริษัท ที่มีการควบรวมกิจการและซื้อกิจการอย่างต่อเนื่องในกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น จึงยกเข้ามาเป็นกรณีศึกษาในเรื่องการควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ โดยการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซด์ วารสาร สื่อ เป็นต้น การประมวลผลข้อมูลเลือกตั้งแต่ พ.ศ.2518-2563 ซึ่งเสนอตัวอย่างการควบรวบกิจการและบทวิเคราะห์ของสิ่งที่ได้จากการควบรวมกิจการในแต่ละแบบ เพื่อให้เข้าใจในภาพรวมของการควบรวมและการซื้อกิจการจากตัวอย่างการควบรวมกิจการและซื้อกิจการของกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่นใน 5 ประเภทธุรกิจ แสดงถึงการประสบความสำเร็จในการควบรวมกิจการและซื้อกิจการ  ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์กรที่มีแบบแผนและประสิทธิภาพ ผลของการควบรวมกิจการและซื้อกิจการทำให้กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น สามารถดำเนินธุรกิจค้าปลีกได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสูง กระจายความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่จะนำออกสู่ตลาดได้อย่างชัดเจน เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบของเดิมและเพิ่มกำไรต่อหน่วย ฯลฯ อย่างไรก็ดีการควบรวมกิจการ ฝ่ายที่ทำการควบรวมกิจการและซื้อกิจการต้องมีความรู้ทางกฎหมายหรือมีที่ปรึกษาที่ดี และต้องตัดสินใจรวดเร็ว  มิเช่นนั้นอาจเสียโอกาสหรือสูญเสียกำไรเป็นจำนวนมาก และเมื่อควบรวมกิจการสำเร็จต้องรับผิดชอบในส่วนของหนี้สินด้วยเช่นเดียวกัน ที่สำคัญภาษีของบริษัทที่ถูกควบรวมกิจการ การทำงานร่วมกันของบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร การบริหารบุคลากร ผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องวางแผนมาล่วงหน้าก่อนการตัดสินใจควบรวมกิจการ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Wannachai Thurapang, Silpakorn University

Faculty of Management Science

Santidhorn Pooripakdee, Silpakorn University,

Faculty of Management Science

Chertchai Thurapaeng, Muban Chombueng Rajabhat University

Faculty of Industrial Technology

Downloads

Published

30-09-2021

How to Cite

Thurapang, W., Pooripakdee, S., & Thurapaeng, C. (2021). การควบรวมกิจการและซื้อกิจการ: ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร กรณีศึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 12(1), 138–151. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/13958