การส่งเสริมการตลาด การจัดประชุมสีเขียวในประเทศไทย

Authors

  • อาภาพรรณ จันทนาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยขอนแก่น

Keywords:

การส่งเสริมการตลาด การจัดประชุมสีเขียว

Abstract

    บทความวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการตลาด การจัดประชุมสีเขียวในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษานโยบายการจัดประชุมสีเขียวในประเทศไทย 2. วิเคราะห์การส่งเสริมการตลาดการจัดประชุมสีเขียวในประเทศไทย 3. เสนอแนวทางการส่งเสริมการตลาดการจัดประชุมสีเขียวในประเทศไทย  โดยการวิเคราะห์จากเครื่องมือการส่งเสริมด้านการตลาด โดยการส่งเสริมการตลาดจะจัดอยู่ในส่วนประสมทางการตลาดหรือ 4Ps ของนโยบายการประชุมสีเขียว Green Meetings ผลการศึกษาพบว่า มีการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง สรุปผลการผลักดันและพัฒนาตลาด MICE ในประเทศ เป็นแนวนโยบายและแผนงานที่รัฐบาลและเอกชนให้การผลักดันและสนับสนุนร่วมกันในการส่งเสริมการตลาด MICE ในประเทศไทย การประชุมสีเขียว Green Meetings เป็นนโยบายหนึ่งที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้สร้างให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาด โดยใช้การโฆษณา และการให้ข่าวในการประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลกับลูกค้า และส่วนที่ช่วยผลักดันการส่งเสริมการตลาด  อย่างไรก็ตามสิ่งที่กระทบต่ออุตสาหกรรม MICE ในประเทศมีเพียงปัจจัยเดียวคือ การตระหนักรู้ของคนในประเทศเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า ดังนั้น เมื่อมีการจัดทำนโยบายการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมต่างๆ ควรจะคำนึงถึงความรับผิดชอบ              ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม โลก และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

18-11-2013

How to Cite

จันทนาม อ. (2013). การส่งเสริมการตลาด การจัดประชุมสีเขียวในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal (SBJ), 4(2), 139–152. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/3797
Loading...