EXPLORING THE DRIVERS OF SERVICE INNOVATION AND INFLUENCE ON E-COMMERCE AGRO-BUSINESS PERFORMANCE

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อนวัตกรรมการบริการและผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

Authors

  • Arisara Thongpech Department of Agro-Industrial Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University
  • Ajchara Kessuvan Department of Agro-Industrial Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University
  • Jumpol Vorasayan Department of Agro-Industrial Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University,
  • Kunalai Ploydanai Department of Agro-Industrial Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University

Abstract

This study investigated the internal factors within organizations in agricultural E-Commerce businesses in Thailand. A qualitative approach was adopted, with 10 respondents divided into two groups: First, experienced E-Commerce executives and second, agricultural experts and consultants. The study employs in-depth interviews and content analysis. The result shows that respondents share similar perspectives. Consist of the internal factors that influence E-Commerce in Thailand consist of e-service quality, digital leadership, service innovation, competitiveness, and firm performance on financial, marketing, operational, and environmental areas. The findings from this study identifies crucial factors that affect service innovation and firm performance. The next phase is developing a conceptual framework and strategic direction for improving the effectiveness of e-commerce business.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2559). นวัตกรรมการบริการ: กลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การธุรกิจบริการ. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 14 (2), 13-24.

ภัทรภร จิรมหาโภคา และพัทรียา หลักเพ็ชร. (2558). การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการทางการแพทย์. วารสารมนุษยศาสตร์, 22 (2), 185-208.

มนษิรดา ทองเกิด. (2565). นวัตกรรมการบริการ: กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของธุรกิจบริการ. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 12 (1), 114-129.

วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ และปรียากมล เอื้องอ้าย. (2563). การจัดการนวัตกรรมของธุรกิจการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 11 (2), 49-61. สืบค้นจาก https://ejournals.swu.ac.th/ index.php/ MBASBJ/ article/ view/ 13591

วรกานต์ เทพสมนึก และไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์. (2021). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบ

สื่อสังคมออนไลน์ (S – Commerce) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 12 (ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564), 89-104. สืบค้นจากhttps://ejournals.swu.ac.th/ index.php/ MBASBJ/ article/ view/ 13931

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2565). B2C E-commerce ปี 65-66. ค้นเมื่อ 21 เมษายน 2566, จากhttps://www.kasikornresearch.com/th/analysis/ k-social-media/ Pages/ B2C-FB-02-12-2022.aspx

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2566). แนวโน้มธุรกิจ อุตสาหกรรม ปี 2566-68 ธุรกิจบริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์. ค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2566, จาก https://www.krungsri.com/ getmedia/ 969e79d3-1557-4e94-814b-97e731dcedf1/ IO_Digital_230328_TH_EX.pdf.aspx

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา. (2565). โครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงผลประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ. ค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2566, จาก https://www.itd.or.th/ wp-content/ uploads/ 2022/ 01/ PowerPoint_1.e-commerce-ITD-Research-Forum-2022.pdf

อาภาภรณ์ วัธนกุล. (2012). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Agarwal, S., Krishna, E. M., & Chekitan, S. (2003). Market orientation and performance in service firms: role of innovation. Journal of Services Marketing, 17 (1), 68-82.

Barney, J. (1991). Firme Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17 (1), 99-120.

Benitez, J., Arenas, A., Castillo, A., & Esteves, J. (2022). Impact of digital leadership capability on innovation performance: The role of platform digitization capability. Information, & Management, 59 (2).

Bhat, D. A. R., & Sharma, V. (2021). Enabling service innovation and firm performance: the role of co-creation and technological innovation in the hospitality industry. Technology Analysis, & Strategic Management, 34 (7), 774-786.

Blut, M. (2016). E-Service Quality: Development of a Hierarchical Model. Journal of Retailing, 92 (4), 500-517.

Borah, P. S., Iqbal, S., & Akhtar, S. (2022). Linking social media usage and SME's sustainable performance: The role of digital leadership and innovation capabilities. Technology in Society, 68, 1-9.

Casidy, R., Nyadzayo, M., & Mohan, M. (2020). Service innovation and adoption in industrial markets: An SME perspective. Industrial Marketing Management, 89, 157-170.

Cavanagh, S. (1997). Content analysis: concepts, methods and applications. Nurse Researcher, 4 (3), 5-16.

Chaithanapat, P., Punnakitikashem, P., Khin Khin, N. C., & Rakthin, S. (2022). Relationships among knowledge-oriented leadership, customer knowledge management, innovation quality and firm performance in SMEs. Journal of Innovation, & Knowledge, 7 (1), 1-10.

Chuang, S.-H., & Lin, H.-N. (2017). Performance implications of information-value offering in e-service systems: Examining the resource-based perspective and innovation strategy. The Journal of Strategic Information Systems, 26 (1), 22-38.

Day, G. S., & Wensley, R. (1988). Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiori. Journal of Marketing, 52 (2 (Apr,1988)), 1-20.

ETDA. (2022). Thailand Internet User Behavior 2022. ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก https://www.etda.or.th/ getattachment/ 78750426-4a58-4c36-85d3-d1c11c3db1f3/ IUB-65-Final.pdf.aspx

Grant, R. M. (1991). The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation.

Grant, R. M. (1996). TOWARD A KNOWLEDGE-BASED THEORY OF THE FIRM. Strategic Management Journal, 17 (Winter Special Issue), 109-122.

Hansen, G. S., & Wernerfe, B. (1989). DETERMINANTS OF FIRM PERFORMANCE: THE RELATIVE IMPORTANCE OF ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL FACTORS. Strategic Management Journal, 10 (3994I1989), 399-411.

Hussain, A., Shahzad, A., & Hassan, R. (2020). Organizational and Environmental Factors with the Mediating Role of E-Commerce and SME Performance. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6 (4), 1-21.

International Trade Administration. (2021). THAILAND ECOMMERCE MARKET GROWTH. ค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2565, จาก https://www.trade.gov/ market-intelligence/ thailand-ecommerce-market-growth

International Trade Administration. (2022). Thailand-Country Commercial Guide. ค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2566, จาก https://www.trade.gov/ country-commercial-guides/ thailand-ecommerce

Jayant, C. (2023). “Industry 6.0: The Rise of Intelligent Manufacturing and the Future of Industry”. ค้นเมื่อ 23 เมษายน 2566, จาก https://medium.com/ illumination/ industry-6-0-the-rise-of-intelligent-manufacturing-and-the-future-of-industry-edb5f77f1706.

Kessuvan, A., & Thongpech, A. (2021). COVID-19 and the New Normal Food Consumption in Thailand. FFTC Journal of Agricultural Policy, 2 (2021), 52-62.

Kim, M., Song, J., & Triche, J. (2014). Toward an integrated framework for innovation in service: A resource-based view and dynamic capabilities approach. Information Systems Frontiers, 17 (3), 533-546.

Le, T. T., & Ikram, M. (2022). Do sustainability innovation and firm competitiveness help improve firm performance? Evidence from the SME sector in vietnam. Sustainable Production and Consumption, 29, 588-599.

Lebas, M. J. (1995). Performance measurement and performance management. Int. J. Production Economics 41 (1995), 23-35.

NESDC. (2566). Thai Economic Performance in Q4 of 2022 and the Outlook for 2023. ค้นเมื่อ 21 เมษายน 2566, จาก https://www.nesdc.go.th/ nesdb_en/ article_attach/ article_file_20230217092855.pdf

Oliveira, T., Alhinho, M., Rita, P., & Dhillon, G. (2017). Modelling and testing consumer trust dimensions in e-commerce. Computers in Human Behavior, 71, 153-164.

Penrose, E. (1959). The Theory of the Growth of the Firm. Oxford Scholarship.

Peteraf, M. A., & Barney, J. B. (2003). Unraveling the resource-based tangle. Managerial and Decision Economics, 24 (4), 309-323.

Randhawa, K., & Scerri, M. (2015). Service Innovation: A Review of the Literature. The Handbook of Service Innovation, 27-51.

Rita, P., Oliveira, T., & Farisa, A. (2019). The impact of e-service quality and customer satisfaction on customer behavior in online shopping. Heliyon, 5 (10), 1-14.

Rumelt, P. R. (1984). Towards a Strategic Theory of the Firm. Competitive Strategic Management, 26, 556-570.

Rumelt, R. P. (1991). HOW MUCH DOES INDUSTRY MATTER?. Strategic Management Journal, 12, 167-185.

Statista. (2023a). E-commerce in Thailand - statistics, & facts. ค้นเมื่อ 11 มกราคม 2566, จาก https://www.statista.com/ topics/ 6939/ e-commerce-in-thailand/ #topicOverview

Statista. (2023b). eCommerce-Thailand. ค้นเมื่อ 11 มกราคม 2566, จากhttps://www.statista.com/ outlook/ dmo/ ecommerce/ thailand#revenue

Tarsakoo, P., & Charoensukmongkol, P. (2019). Dimensions of social media marketing capabilities and their contribution to business performance of firms in Thailand. Journal of Asia Business Studies, 14 (4), 441-461.

Techsauce. (2020). Thailand E-commerce Landscape, including businesses in the Thai e-commerce market in depth in 2020. ค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2566, จาก https://techsauce.co/ tech-and-biz/ thailand-e-commerce-landscape-covid-19

Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28 (13), 1319-1350.

Wernerfelt, B. (1989). From critical resources to corporate strategy. Journal of General Management, 14 (3 (Spring 1989/ 5), 4-12.

Xu, X., Lu, Y., Vogel-H., B., & Wang, L. (2021). Industry 4.0 and Industry 5.0—Inception, conception and perception. Journal of Manufacturing Systems, 61 (2021), 530-535.

Downloads

Published

28-12-2023

How to Cite

Thongpech, A., Kessuvan, A. ., Vorasayan, J., & Ploydanai, K. (2023). EXPLORING THE DRIVERS OF SERVICE INNOVATION AND INFLUENCE ON E-COMMERCE AGRO-BUSINESS PERFORMANCE : การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อนวัตกรรมการบริการและผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) . วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 14(2), 64–79. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/15604