THE SERVICE MARKETING MIX THAT AFFECTING DECISION MAKING ON BUBBLE MILK TEA FROM FOOD TRUCK IN PAK NAM PRAN SUB-AREA, PRANBURI DISTRICT, PRACHUAB KHIRI KHAN PROVINCE

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกจากร้านอาหารเคลื่อนที่ในตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Authors

  • Darucha Rattanadumrongaksorn Faculty of Management Sciences, Chiangmai Rajabhat University
  • Natthapong Ruendtong Faculty of Management Sciences, Chiangmai Rajabhat University
  • Warabhon Jundat

Keywords:

Service marketing mix, Decision making, Bubble milk tea, Food truck

Abstract

The objectives of this study were to 1) study the relationship between service marketing mix factors and the decision to purchase bubble milk tea from a food truck, 2) to extract sub-variables appropriate to service marketing mix factors in the Bubble Milk Tea business context from food trucks and 3) study the service marketing mix factors that affect the decision to purchase Bubble Milk Tea from a food truck. This research is quantitative research using Bubble Milk Tea consumers from food trucks in Pak Nam Pran Subdistrict. Pranburi District Prachuap Khiri Khan Province. Data from 400 samples were collect with questionnaire which passed the research instrument quality test, namely the content validity value was 0.97, and the Cronbach alpha confidence coefficient value was 0.91. Data were then used to analyze descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, and standard deviation. And inferential statistics, include the Pearson correlation coefficient, exploratory factor analysis and multiple regression analysis. The research results found that majors of the sample were female, aged 20 - 30 years, and graduated with a bachelor's degree, most were employee of a private company, have an average monthly income of 10,001 – 20,000 baht and service marketing mix factors that affect the decision to purchase Bubble Milk Tea from a food truck in Pak Nam Pran Subdistrict. There are 4 factors of Pranburi District Prachuap Khiri Khan Province have: process, product, personnel, and physical characteristics. Statistically significant at the .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กนกวรรณ บุญมีลาภ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์(E-Wallet) ของผู้บริโภค Generation X และ Generation Y. วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2563). Gen Y /Gen Me กลุ่มผู้กุมชะตาโลก. ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2565. จาก https://dmh.go.th/news/view.asp?id=1251

ณิชา เข็มทอง. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของผู้ ใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Wallet). สารนิพนธ์ (การจัดการมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

เดชพงศ์ นาคเสวี. (2557). การประเมินผลการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์หาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์. (2558). ความไว้วางใจในธุรกิจ E-COMMERCE ของบริษัท LAZADA. วิทยานิพนธ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

บุณยาพร จำนงค์ฤทธิ์. (2561). ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานกระเป๋าเงินออนไลน์(e-Wallet). การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต . กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิศุทธิ์ อุปถัมภ์. (2556). ความไว้วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต . กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ไพลิน สันติวานิชกุล และ วรดี จงอัศญากุล. (2565). การใช้บริการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภค Generation X Generation Y และ Generation Z. Journal of Modern Learning Development, 7(8), 1-15.

รอชิด้า ยีสมาน และ บุฏกา ปัณฑุรอัมพร. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านทาง Mobile Banking Application ในสถานการณ์ COVID – 19. การค้นคว้าอิสระ (ปริญญามหาบัญฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วริษฐา สุริยไพฑูรย์. (2560). อิทธิพลของการรับรู้ความมีประโยชน์และความง่ายในการใช้งานที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต . สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2564). กระแส Contactless Payment ดึงฐานลูกค้าใหม่สู่ Mobile Banking และ eWallet. ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2565. จาก https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/Contactless-Payment-FB-140920.aspx

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2564). ETDA แถลงธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างไร. ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2565. จาก https://www.etda.or.th

Ahmad, A., Jamaludin, A., Zuraimi, N. S. M., & Valeri, M. (2021). Visit intention and destination image in post-Covid-19 crisis recovery. Current Issues in Tourism, 24(17), 2392-2397. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1842342

Ajzen, I., & Fishbein, M. (2000). Attitudes and the Attitude-Behavior Relation: Reasoned and automatic processes. European Review of Social Psychology, 11(1), 1-33. https://doi.org/10.1080/14792779943000116

Bolboaca, S. D., & Jäntschi, L. (2006). Pearson versus Spearman, Kendall's Tau Correlation Analysis on Structure-Activity Relationships of Biologic Active Compounds. Leonardo Journal of Sciences, 9, 179-200.

Cochran, W. G. (1968). Errors of measurement in statistics. Technometrics, 10(4), 637-666. https://doi.org/10.2307/1267450

CT Team. (2020). สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย 4 Generations. ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2565. จาก https://creativetalklive.com/thailand-internet-use-behavior-of-4-generations/

Davis, F. D., & Davis, F. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS quarterly, 13(3), 319-339. 10.2307/249008

Ghani, M., Rahi, S., Yasin, N. M., & Alnaser, F. M. (2017). Adoption of Internet Banking: Extending the Role of Technology Acceptance Model (TAM) with E-Customer Service and Customer Satisfaction. World Applied Sciences Journal, 35(9), 1918-1929. 10.5829/idosi.wasj.2017.1918.1929

Gibson, B., & Maurer, J. (2000). Cigarette Smoking in the Movies: The influence of product placement on attitudes toward smoking and smokers. Journal of Applied Social Psychology, 30(7), 1457-1473.

Jung, N. Y., Kim, S., & Kim, S. (2014). Influence of Consumer Attitude toward Online Brand Community on Revisit Intention and Brand Trust. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(4), 581-589. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2014.04.002

Krishna, A., & Zhang, Z. J. (1999). Short- or Long-Duration Coupons: The Effect of the Expiration Date on the Profitability of Coupon Promotions. Management Science. 45(8), Aug., 1999, 1041-1056. https://www.jstor.org/stable/2634806

Laukkanen, T., & Kiviniemi, V. (2010). The Role of Information in Mobile Banking Resistance. International Journal of Bank Marketing, 28(5), 372-388. DOI:10.1108/02652321011064890

Law, M., Kwok, R. C. W., & Ng, M. (2016). An extended online purchase intention model for middle-aged online users. Electronic Commerce Research and Applications, 20, November–December 2016, 132-146. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2016.10.005

Loudon, D. L., & Della Bitta, A. J. (1993). Consumer behavior: Concepts and applications.

Morph. (2022). แนะนำแอพกระเป๋าเงิน E-Wallet น่าใช้งาน อัปเดต 2022. ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2565. จาก https://notebookspec.com/web/653330-thai-e-wallet-suggest-for-you

Park, M., & Lennon, S. J. (2009). Brand Name and Promotion in Online Shopping Contexts. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 13(2), 149-160. 10.1108/13612020910957680

Pender, J., & Gebremedhin, B. (2004). Impacts of Policies and Technologies in Dryland Agriculture: Evidence from Northern Ethiopia. IN: Rao, S.C, & J. Ryan. (2013). Challenges and Strategies of Dryland Agriculture. Madison, WI: Crop Science Society of America and American Society of Agronomy: 389-416.

Pu, P., Chen, L., & Hu, R. (2011, October). A user-centric evaluation framework for recommender systems. In Proceedings of the fifth ACM conference on Recommender systems (pp. 157-164).

Raghubir, P. (2004). Free gift with purchase: promoting or discounting the brand?. Journal of Consumer Psychology, 14(1–2), 181-186. https://doi.org/10.1207/s15327663jcp1401&2_20

Skvarciany, V., & Jurevičiene, D. (2017). Factors Affecting Personal Customers’ Trust in Traditional Banking: Case of the Baltics. Journal of Business Economics and Management, 18(4), 636-649. https://doi.org/10.3846/16111699.2017.1345784

SoGoodWeb. (2018). Mobile Payment คืออะไร?. Retrieved 25 Dec, 2022. From https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/88602/Mobile-Payment

Techsauce Team. (2021). คาดการณ์แนวโน้มการเติบโต Digital wallet ในปี 2025 พร้อมปัจจัยที่น่าจับตาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2565. จาก https://techsauce.co/tech-and-biz/forecast-about-mobile-wallet-in-sea.

Venkatesh, V. (2000). Determinants of Perceived Ease of Use: Integrating Control, Intrinsic Motivation, and Emotion into the Technology Acceptance Model. Information Systems Research, 11(4), 342-365. https://doi.org/10.1287/isre.11.4.342.11872

Wilson, T. D., Lindsey, S., & Schooler, T. Y. (2000). A Model of Dual Attitudes. Psychological Review, 107(1), 101–126. https://doi.org/10.1037/0033-295X.107.1.101

Zimbardo, P. G., & Leippe, M. R. (1991). The psychology of attitude change and social influence. Mcgraw-Hill Book Company.

Downloads

Published

28-12-2023

How to Cite

Rattanadumrongaksorn, D., Ruendtong, N., & Jundat, W. . (2023). THE SERVICE MARKETING MIX THAT AFFECTING DECISION MAKING ON BUBBLE MILK TEA FROM FOOD TRUCK IN PAK NAM PRAN SUB-AREA, PRANBURI DISTRICT, PRACHUAB KHIRI KHAN PROVINCE: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกจากร้านอาหารเคลื่อนที่ในตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 14(2), 48–63. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/15518