การเปิดรับข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ความผูกพันและความภักดีตราสินค้า ของกลุ่มผู้ใช้รถยนต์โตโยต้า

Authors

  • Panida Yomchan Faculty of Journalism and Mass Communication Thammasat University

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมั่น ความผูกพัน และ ความภักดีตราสินค้าของกลุ่มผู้ใช้รถยนต์โตโยต้า เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการรถยนต์โตโยต้า ซึ่งเปิดรับข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมทางสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งจากผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่น และความผูกพันตราสินค้า อีกทั้งความเชื่อมั่นตราสินค้ายังมีอิทธิพลต่อความผูกพันตราสินค้า โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ด้านความสามารถ รองลงมาคือ ด้านความมีชื่อเสียง และด้านความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ความผูกพันตราสินค้ายังมีมีอิทธิพลต่อความภักดีตราสินค้า ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมทั้งเชิงทัศนคติ และพฤติกรรม โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือด้านด้านความมั่นใจ รองลงมาคือ ด้านความหลงใหล และด้านความภูมิใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-12-29