ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการอย่างต่อเนื่องของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบริการด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ ของ บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ประเทศไทย

Authors

  • Chumpon Karnpakdee Master of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management), Ramkhamhaeng University
  • Surasidh Boonchunone Program in Social Sciences (Business Administration), Ramkhamhaeng University

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของลูกค้าและความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้า 2) เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์และการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่มีผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้า และ 3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของลูกค้าและความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้าที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัทเอ็มเซ็นโค โลจิสติกส์ จำกัด ใช้วิธีการวิจัยเชิงประจักษ์ ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้ใช้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท เอ็มเซ็นโค โลจิสติกส์ จำกัด ขนาดตัวอย่างของลูกค้าจำนวน 380 คน ใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ในมิติ 1) การติดต่อสื่อสาร การตอบสนองความต้องการ การเอาใจใส่ ประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้า และข้อปฎิบัติความปลอดภัยสาธารณสุขมีผลต่อการมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ 2) การติดต่อสื่อสาร ข้อปฎิบัติความปลอดภัยสาธารณสุข และการมีส่วนร่วมของลูกค้ามีผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ และ 3) การมีส่วนร่วมของลูกค้าและความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้ามีผลต่อความตั้งใจใช้บริการอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ ผลการศึกษานี้สามารถให้ข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัย บริษัท และบุคคลที่ทำงานในองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-12-29