อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าธุรกิจร้านกาแฟ ในจังหวัดนครราชสีมา

Authors

  • Kanlayaporn Ananchalalai Faculty of Business Administration and Accountancy, Khon Kaen University
  • Supawat Meeprom Faculty of Business Administration and Accountancy, Khon Kaen University

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม คุณภาพการบริการของพนักงาน คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คุณภาพด้านราคา ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อร้านกาแฟ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อร้านกาแฟที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อร้านกาแฟ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 300 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐาน จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการทั้ง 4 ด้าน มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อร้านกาแฟ อีกทั้งความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านกาแฟยังส่งผลเชิงบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อร้านกาแฟในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครราชสีมา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-12-29