อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์และองค์ประกอบของแอปพลิเคชันที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้สมัครใช้ งานแอปพลิเคชัน TWITCH ในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • Sirapob Kunloke Faculty of Business Administration for Society, Srinakharinwirot University
  • Benchamas Sirijai Faculty of Business Administration for Society, Srinakharinwirot University

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สมัครใช้งานแอปพลิเคชัน Twitch และวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์และองค์ประกอบของแอปพลิเคชันที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้สมัครใช้งานแอปพลิเคชัน Twitch ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่สมัครใช้งานแอปพลิเคชัน Twitch ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 29 – 36 ปี รายได้ต่อเดือน ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 15,000 และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้สมัครใช้งานที่มีอายุ และรายได้แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคล สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 40 และองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน ด้านหน้าจอแสดงผล และด้านความหลากหลายของเนื้อหา สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 25.2 และส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้สมัครใช้งานแอปพลิเคชัน Twitch ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-12-29