ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความสุขในการปฏิบัติงาน ของคุณครูโรงเรียนสารสาสน์ในเครือ จังหวัดสมุทรปราการ

Authors

  • Suwannee Chaladue Faculty of Human Resource Development, Ramkhamhaeng University

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและระดับความสุขในการปฏิบัติงานของคุณครูโรงเรียนสารสาสน์ในเครือ จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพชีวิตกับระดับความสุขในการปฏิบัติงานของคุณครูโรงเรียนสารสาสน์ในเครือ จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 226 คน โดยใช้สูตรการคำนวณของ Krejcie, & Morgan จากนั้นดำเนินการสุ่มแบบชั้นภูมิอย่างมีสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 และ 0.99 ตามลำดับ และสถิติที่ใช้ในการวิจัยข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณครูโรงเรียนสารสาสน์ในเครือ จังหวัดสมุทรปราการ มีระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีระดับความสุขในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความสุขในการปฏิบัติงานของคุณครูโรงเรียนสารสาสน์ในเครือ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมกับความสุขในการปฏิบัติงาน ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน ด้านความสำเร็จในงาน และด้านการเป็นที่ยอมรับ มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงสุด เท่ากับ 0.943 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-12-29