ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร ที่ไม่แสวงหาผลกำไรกรณีศึกษา สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

Authors

  • Sujira Moonarsa Faculty of Business Administration for Society, Srinakharinwirot University
  • Atchareeya Saknarong Faculty of Business Administration for Society, Srinakharinwirot University

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร กรณีศึกษาสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานและลูกจ้างในสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนที่มีระยะเวลาในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีจำนวน 180 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นเกี่ยวประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) พนักงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทำงาน และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) แรงจูงใจในการทำงาน ด้านความรับผิดชอบงาน และด้านลักษณะงานที่ได้รับมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลำดับ โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 35.2 3) สภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านการมีส่วนร่วมในงาน และด้านการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลำดับ โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 43 4) ความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการประเมินผล มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลำดับ โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 26.5

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-12-29