การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ช่องทางชำระเงิน QR Code สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในย่านศูนย์กลางธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก

Authors

  • Kritcha Yawised Faculty of Business, Economics, and communications, Naresuan University
  • Darlin Apasrawirote Faculty of Business, Economics, and communications, Naresuan University

Keywords:

อีเพย์เมนต์ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมการตลาด คิวอาร์โค้ด

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับสังคมไร้เงินสดและการเลือกใช้ช่องทางชำระเงินผ่านระบบ QR Code ในมุมมองของเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในย่านศูนย์กลางธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบถูกกำหนดมาจากวรรณกรรมปัจจุบัน รวมทั้งใช้แนวคิดและทฤษฎีในการสนับสนุนการวิจัย ตัวแปรในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยลักษณะของธุรกิจ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์และความง่ายในการใช้งาน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากกลุ่มตัวอย่างเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวน 200 คน โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะความแตกต่างทางธุรกิจเป็นปัจจัยที่มีผลในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์และความง่ายในการใช้งานผ่านช่องทางชำระเงิน QR Code โดยปัจจัยด้านระยะเวลาดำเนินธุรกิจและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกใช้ช่องทางชำระเงิน QR Code ที่แตกต่างกัน ในส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการยอมรับการใช้ช่องทางชำระเงิน QR Code ซึ่งมีจำนวน 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัว 2) กระบวนการความน่าเชื่อถือ 3) ผลิตภัณฑ์ และ 4) ช่องทางการชำระเงิน ผลจากงานวิจัยนี้ได้นำเสนอสมการพยากรณ์การตัดสินใจเลือกช่องทางชำระเงิน QR Code ด้านการรับรู้ประโยชน์ได้ร้อยละ 76.80 และด้านการความง่ายต่อการใช้งานร้อยละ 71.60

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

27-02-2022

How to Cite

Yawised, K., & Apasrawirote, D. (2022). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ช่องทางชำระเงิน QR Code สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในย่านศูนย์กลางธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 12(2), 1–19. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/14268