ผลกระทบของความเป็นผู้ประกอบการกิจการทางสังคม ต่อการรับรู้ผลการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม

Authors

  • Pinpatsanee Potin Ramkhamhaeng University
  • Prayong Meechaisue Ramkhamhaeng University
  • Kaewta Poopatanapong Ramkhamhaeng University
  • Norapol Chinuntdej Ramkhamhaeng University

Keywords:

ความเป็นผู้ประกอบการกิจการทางสังคม เครือข่ายธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรม การรับรู้ผลการดำเนินงาน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความเป็นผู้ประกอบการกิจการทางสังคมต่อเครือข่ายธุรกิจกิจการเพื่อสังคมต่อความสามารถในการแข่งขันกิจการเพื่อสังคมต่อนวัตกรรมกิจการเพื่อสังคม และต่อการรับรู้ผลการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยข้อมูล  เชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 9 ราย ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากบุคลากรในกิจการเพื่อสังคม จำนวน 414 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวแบบจำลองสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นผู้ประกอบการกิจการทางสังคมมีผลกระทบทางบวกต่อเครือข่ายธุรกิจกิจการเพื่อสังคม ต่อความสามารถในการแข่งขันต่อนวัตกรรมกิจการเพื่อสังคม และต่อการรับรู้ผลการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับสูง ข้อเสนอแนะของงานวิจัยนี้ พบว่า ผู้ประกอบการกิจการทางสังคมแต่ละรายจะต้องมีการรวมเครือข่ายทางธุรกิจหรือสร้างเครือข่ายตลอดจนการจับคู่ทางธุรกิจกับทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการนำบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะหลายๆ ด้าน มาทำแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ที่จะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ส่งผลทำให้เกิดความสามารถ ในการแข่งขันและการนำองค์ความรู้ที่ได้รับเหล่านั้นมาพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคมในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นและประสบความสำเร็จ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Pinpatsanee Potin, Ramkhamhaeng University

Faculty of Business Administration

Prayong Meechaisue, Ramkhamhaeng University

Faculty of Business Administration,

Kaewta Poopatanapong, Ramkhamhaeng University

Faculty of Business Administration

Norapol Chinuntdej, Ramkhamhaeng University

Faculty of Business Administration

Downloads

Published

02-06-2021

How to Cite

Potin, P., Meechaisue, P., Poopatanapong, K., & Chinuntdej, N. (2021). ผลกระทบของความเป็นผู้ประกอบการกิจการทางสังคม ต่อการรับรู้ผลการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 11(2), 62–74. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/13592