Return to Article Details ผลกระทบของความเป็นผู้ประกอบการกิจการทางสังคม ต่อการรับรู้ผลการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม Download Download PDF